Kap. 4592 Nidaros domkirke m.m.

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2010

Saldert budsjett 2011

Forslag 2012

02

Ymse inntekter

14 900

15 846

16 337

03

Leieinntekter m.m.

3 217

3 139

3 236

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

121

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

20

17

Refusjon lærlinger

51

18

Refusjon sykepenger

347

Sum kap. 4592

18 656

18 985

19 573

Post 02 Ymse inntekter

Posten gjelder i hovedsak salgs- og billettinntekter og refusjon for oppgaver som Nidaros domkirkes restaureringsarbeider utfører for andre, jf. kap. 1592, post 01.

Post 03 Leieinntekter m.m.

Posten gjelder i hovedsak inntekter fra utleie i Erkebispegården, jf. kap. 1592, post 01.