Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2012, kapitlene 1–2, 1500–1592 og 2445, 4510–4592 og 5445–5446

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

01

Apanasje

9 674 000

50

Det kongelige hoff

150 635 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

5 610 000

165 919 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

01

Apanasje

8 051 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

16 670 000

24 721 000

Sum Det kongelige hus

190 640 000

Administrasjon mv.

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

01

Driftsutgifter

179 441 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

32 750 000

22

Forskning , kan overføres

18 726 000

230 917 000

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd

144 693 000

144 693 000

Sum Administrasjon mv.

375 610 000

Fylkesmannsembetene

1510

Fylkesmannsembetene

01

Driftsutgifter

1 348 790 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

164 547 000

1 513 337 000

Sum Fylkesmannsembetene

1 513 337 000

Fellestjenester i regjeringskvartalet

1520

Departementenes servicesenter

01

Driftsutgifter

469 119 000

22

Fellesutgifter i regjeringskvartalet

83 467 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

71 856 000

624 442 000

Sum Fellestjenester i regjeringskvartalet

624 442 000

Partistøtte

1530

Tilskudd til de politiske partier

01

Driftsutgifter

2 918 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

237 573 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

31 129 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

67 992 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

19 327 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 221 000

366 160 000

Sum Partistøtte

366 160 000

Samiske formål

1533

Sametinget

50

Sametinget

233 650 000

54

Avkastning av Samefolkets fond

2 535 000

236 185 000

1534

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

4 610 000

51

Divvun

5 246 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

9 446 000

19 302 000

1535

Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter

01

Driftsutgifter

3 214 000

3 214 000

1536

Internasjonalt reindriftssenter

01

Driftsutgifter

3 613 000

3 613 000

Sum Samiske formål

262 314 000

Nasjonale minoriteter

1540

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom , kan overføres

5 803 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

6 222 000

71

Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond

3 550 000

15 575 000

Sum Nasjonale minoriteter

15 575 000

Konkurransepolitikk

1550

Konkurransetilsynet

01

Driftsutgifter

83 179 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

7 726 000

90 905 000

Sum Konkurransepolitikk

90 905 000

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

01

Driftsutgifter

156 946 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

48 056 000

22

Betaling av eID til private leverandører

11 900 000

23

Elektronisk ID , kan overføres

79 701 000

296 603 000

1561

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken , kan overføres

13 288 000

71

Tilskudd til fri programvare

4 536 000

72

Tilskudd til forebyggende informasjonssikring

6 641 000

73

Tilskudd til digital kompetanse

2 041 000

26 506 000

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

01

Driftsutgifter

4 269 000

70

Tilskudd til internasjonale program , kan overføres

29 906 000

34 175 000

Sum Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

357 284 000

Personvern

1570

Datatilsynet

01

Driftsutgifter

35 014 000

35 014 000

1571

Personvernnemnda

01

Driftsutgifter

1 773 000

1 773 000

Sum Personvern

36 787 000

Bygge- og eiendomspolitikk

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg , kan overføres

57 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter , kan overføres

30 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter , kan overføres

395 600 000

36

Kunstnerisk utsmykking , kan overføres

13 840 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

52 400 000

548 840 000

1581

Eiendommer til kongelige formål

01

Driftsutgifter

23 484 000

30

Større rehabiliteringsprosjekter , kan overføres

50 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

10 568 000

84 052 000

1582

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

300 000

30

Investeringer, Fornebu , kan overføres

3 500 000

3 800 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

01

Driftsutgifter

18 791 000

18 791 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-3 686 291 000

2 Driftsutgifter

1 603 149 000

3 Avskrivninger

691 663 000

4 Renter av statens kapital

56 134 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

-433 999 000

30

Prosjektering av bygg , kan overføres

205 750 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter , kan overføres

168 350 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter , kan overføres

1 356 000 000

34

Videreføring av kurantprosjekter , kan overføres

653 175 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

70 000 000

49

Kjøp av eiendommer , kan overføres

70 000 000

2 089 276 000

Sum Bygge- og eiendomspolitikk

2 744 759 000

Den norske kirke

1590

Kirkelig administrasjon

01

Driftsutgifter

207 648 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 472 000

71

Tilskudd til kirkelige formål

209 730 000

72

Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

10 000 000

73

Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke

3 000 000

74

Tilskudd til Oslo domkirke

1 000 000

75

Trosopplæring , kan overføres, kan nyttes under post 01

182 900 000

79

Til disposisjon , kan overføres

500 000

643 250 000

1591

Presteskapet

01

Driftsutgifter

873 658 000

21

Spesielle driftsutgifter

6 199 000

879 857 000

1592

Nidaros domkirke m.m.

01

Driftsutgifter

52 820 000

52 820 000

Sum Den norske kirke

1 575 927 000

Sum departementets utgifter

8 153 740 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Samlede inntekter

4510

Fylkesmannsembetene

01

Inntekter ved oppdrag

164 504 000

164 504 000

4520

Departementenes servicesenter

02

Ymse inntekter

21 231 000

03

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

70 507 000

07

Parkeringsinntekter

1 715 000

93 453 000

4533

Sametinget

51

Avkastning av Samefolkets fond

2 535 000

2 535 000

4540

Nasjonale minoriteter

71

Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond

3 550 000

3 550 000

4550

Konkurransetilsynet

02

Ymse inntekter

231 000

231 000

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

03

Diverse inntekter

3 721 000

04

Internasjonale oppdrag

2 062 000

05

Tilbakebetaling fra kommuner for elektronisk ID

3 700 000

06

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID

1 500 000

10 983 000

4581

Eiendommer til kongelige formål

01

Ymse inntekter

143 000

143 000

4584

Eiendommer utenfor husleieordningen

02

Ymse inntekter

2 938 000

2 938 000

4590

Kirkelig administrasjon

02

Ymse inntekter

11 780 000

03

Inntekter ved oppdrag

28 472 000

40 252 000

4591

Presteskapet

02

Ymse inntekter

14 404 000

03

Inntekter ved oppdrag

6 199 000

20 603 000

4592

Nidaros domkirke m.m.

02

Ymse inntekter

16 337 000

03

Leieinntekter m.m.

3 236 000

19 573 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

924 594 000

924 594 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

200 000

Sum Samlede inntekter

1 283 559 000

Sum departementets inntekter

1 283 559 000

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets alminnelige fullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1510 post 21

kap. 4510 post 01

kap. 1520 post 01

kap. 4520 postene 02 og 03

kap. 1535 post 01

kap. 4535 post 02

kap. 1536 post 01

kap. 4536 post 02

kap. 1560 post 22

kap. 4560 post 05

kap. 1560 post 23

kap. 4560 post 06

kap. 1584 post 01

kap. 4584 post 02

kap. 1590 post 01

kap. 4590 post 02

kap. 1590 post 21

kap. 4590 post 03

kap. 1591 post 01

kap. 4591 post 02

kap. 1591 post 21

kap. 4591 post 03

kap. 1592 post 01

kap. 4592 postene 02 og 03

Andre fullmakter

III

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1510 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

Bygge- og eiendomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

IV

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49, med inntil 175 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49, med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, og medregne ubrukte inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp.

V

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan omdisponere:

 1. under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 30-45.

 2. under kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, fra post 01 til post 45.

 3. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av et kurantprosjekt.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekt

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre de byggeprosjektene og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet, og kap. 2445 Statsbygg, i Prop. 1 S (2011–2012), innenfor de kostnadsrammene som der er oppgitt.

VII

Fullmakter i forbindelse med kurantprosjektordningen

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan:

 1. under kap. 2445 Statsbygg, post 32, Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, sette i gang byggeprosjekt uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 2. under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av kurantprosjekter, pådra staten forpliktelser utover budsjettåret innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektene.

Andre fullmakter

VIII

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 1. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan:

  1. godskrive det enkelte bygge- og eiendomsprosjektet med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbetalingen blir postert i statsregnskapet på vedkommende investeringspost som utgiftsreduksjon.

  2. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige etater som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 500 mill. kroner totalt i budsjettåret.

  3. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.

  4. overdra statlige spesialskoleeiendommer til underpris eller vederlagsfritt til kommuner og fylkeskommuner, dersom ansvaret for skoledriften blir overtatt av kommunen eller fylkeskommunen.

  5. gjøre bortfeste, salg og makeskifte av eiendommer som det er behov for ved disponering av statens eiendommer på Fornebu for inntil 100 mill. kroner.

  6. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapittel eller prosjektene ikke blir realisert.

  7. avhende statlig fast eiendom til barnehageformål direkte til kommuner til markedspris.

 2. Kongen i 2012 kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det.