Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det gir en økning på 65 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslås en bevilgning på 679,3 millioner kroner til drift av universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 31 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det gir en økning på 380 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 3,7 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår en økning på 24,1 millioner kroner i husleiekompensasjon. Høgskolen i Oslo og Akershus har vist betydelig vilje til å møte behovet for økt studiekapasitet. Regjeringen foreslår derfor et tillegg i grunnbevilgningen til høgskolen med om lag 1,8 millioner kroner for å sikre høgskolens arealbehov. Totalt foreslås en bevilgning på 1,6 milliarder kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 3,4 millioner kroner til Høyskolen for Ledelse og Teologi.
 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 7,4 millioner kroner til inventarprosjektet ved Eidsvollsbygningen i forbindelse med grunnlovsjubileet.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Akershus Teater

5 662

838

6 500

Akershusmuseet

20 569

1 500

22 069

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

2 102

898

3 000

Grunnlovsjubileet 2014 - Eidsvollsbygningen

7 400

7 400

Henie Onstad Kunstsenter

9 819

304

10 123

OscarsborgOperaen

1 031

400

1 431

Akershus

39 183

11 340

50 523

 

 

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 millioner kroner til OscarsborgOperaen. Dette er en økning på 400 000 kroner fra 2011.
 • Tilskuddet til Akershus Teater økes i budsjettforslaget med 800 000 kroner til 6,5 millioner kroner. Det forutsettes at Akershus Teater samarbeider med Oslo Nye Teater.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Dissimilis kultur- og kompetansesenter i Bærum med 900 000 kroner til 3 millioner kroner i 2012.
 • Bevilgningen til Akershusmuseet økes med 1,5 millioner kroner til 22,1 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å videreføre Forsvarets sanitet og Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte på Sessvollmoen. Forsvarets kompetansesenter skal videreutvikles som en del av Hæren, for å kunne levere felleskapasiteter innenfor logistikk og forvaltningssystemer. Forsvarets virksomhet ved Gardermoen flystasjon, Trandum og Kolsås videreføres.
 • Arbeidene med sikring av Oscarsborg festning, som ble igangsatt i 2009, vil bli videreført. Dette prosjektet er et ledd i satsingen på utbedring og vedlikehold av de nasjonale festningsverkene.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Akershus med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 9,0 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Regjeringen planlegger å ferdigstille ENØK-tiltak på Kjeller for kjøp av biovarme fra ekstern leverandør i 2012. Utslippene av CO2–ekvivalenter vil bli redusert med ca. 3 000 tonn pr. år.
 • På Sessvollmoen har Forsvarsdepartementet godkjent et prosjekt for å utbedre tekniske skader på messebygget i leiren. På Kjeller skal det gjennomføres arbeider i kantinebygget for å bedre arbeidsforholdene for de kjøkkenansatte.
 • Som en oppfølging av vannforvaltningsplanene foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 2 millioner kroner til totalt 8 millioner kroner til tiltak i utvalgte vannområder med særskilte miljøutfordringer. Halden- og Morsavassdraget er blant de prioriterte områdene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 320 millioner kroner til E6 Dal – Minnesund og Skaberudkrysset. Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal – Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N – Skaberud) inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer. Nytt løp i Eidsvolltunnelene og utvidelse av Julsrud og Minnesund bruer og en rekke andre brukonstruksjoner inngår også i prosjektet. Ved Andelva bygges nytt rasteplassanlegg. Anleggsarbeidene startet i oktober 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2011. Av det foreslåtte beløpet på 320 millioner kroner i 2012 forutsettes 280 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • For prosjektet E6 Minnesund - Skaberud er det lokalpolitisk tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Utbyggingen er en del fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. Forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering kan det være mulig med anleggsstart i 2012 med bompenger. Regjeringen vil vurdere kvalitetssikringens anbefalinger nærmere før det tas endelig stilling til prosjektet.
 • Regjeringen foreslår å videreføre byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbro. Innenfor midler som er satt av til planlegging er det blant annet forutsatt midler til å videreføre planleggingen av E18 på strekningen Retvedt – Vinterbro.
 • For E16 Sandvika – Wøyen er det lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til videre planlegging og forberedelser til anleggsstart.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 570 millioner kroner til Osloprosjektet i 2012. Prosjektet startet i 2009 og omfatter en grunnleggende fornyelse og opprusting av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området. Sommeren 2011 var Oslo S (unntatt Østfoldbanen) og Oslo-tunnelen stengt i seks uker for å sikre en effektiv gjennomføring av de omfattende fornyelsestiltakene. Totalt er det utført rundt 2 500 større og mindre arbeider i stengningsperioden. Arbeidet videreføres i 2011 og gjøres ferdig i 2012. Det blir behov for sommerstenging av Oslo-tunnelen og Oslo S også sommeren 2012.
 • Hovedplan for fornyelse på strekninger utenfor Lysaker – Etterstad, til Asker, Ski og Lillestrøm, ble påbegynt i 2010 og detaljplanleggingen starter i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 275 millioner kroner til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2012. Innføringen av den nye banen til Oslo S er svært krevende. Planarbeidet har derfor tatt lenger tid enn tidligere antatt, og Jernbaneverket regner med at 2014 nå er tidligst mulig byggestart for prosjektet.
 • Prosjektet Jensrud kryssingsspor i Nittedal kommune på Gjøvikbanen, skal gi økt framføringskapasitet for godstogene mellom Alnabru og Bergen. Anleggsarbeidene startet i 2009, og prosjektet sluttføres i 2012. Ferdigstillelse er avhengig av leveranse og godkjenning av nytt NSI 63-sikringsanlegg.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 514 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Langset – Kleverud med sikte på byggestart i 2012. Strekningen omfatter 17 km nytt dobbeltspor, parallelt med ny E6 mellom Eidsvoll og Hamar. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen.
 • I forbindelse med innføringen av en ny grunnrutemodell i Østlandsområdet prioriteres flere pågående og nye infrastrukturprosjekter i Akershus i 2012. På Dovrebanen gjelder det Eidsvoll hensetting og vendespor fase 1. Regjeringen foreslår å bevilge 148 millioner kroner til dette. Planlagt byggestart og ferdigstilling er i 2012.
 • På Drammenbanen gjennomføres følgende prosjekter i forbindelse med ny grunnrutemodell:

  - Høvik vendespor og hensetting videreføres i 2012. Regjeringen foreslår å bevilge 54 millioner kroner på dette.

  - Oslo S – Lysaker: Signaloptimalisering og enkelte endringer i sporplanen. Regjeringen foreslår å bevilge 62 millioner kroner til prosjektet. Ferdigstilles i 2012.

  - For å bedre sikkerhet, tilgjengelighet og universell utforming, foreslår Regjeringen å bevilge 432 millioner kroner til plattformforlengelser i 2012. På Drammenbanen er det satt av midler til Spikkestad stasjon og Heggedal stasjon.
 • Regjeringen foreslår å bevilge penger til følgende prosjekter i forbindelse med ny grunnrutemodell på Hovedbanen:

  - Frogner kryssingsspor. Byggestart 2012: 130 millioner kroner

  - Lillestrøm hensetting. Videreføres i 2012: 97 millioner kroner (hører også til Kongsvingerbanen og Gardermobanen)

  - Lillestrøm spor 13. Videreføres i 2012: 53 millioner kroner (hører også til Kongsvingerbanen og Gardermobanen)
 • Regjeringen viser til at styringsgruppen for Oslopakke 3 har lagt fram et forslag om handlingsprogram for perioden 2012-2105 og for bruk av midler i 2012. Styringsgruppen har i den forbindelse også orientert om arbeidet med å utvikle et system for mål- og resultatstyring.

  Regjeringen stiller seg positiv til styringsgruppens arbeid med å utvikle et system for mål- og resultatstyring. Regjeringen viser ellers til at det må utarbeides en finansieringsplan for Oslopakke 3, og at det er behov for god økonomisk styring av pakken, slik at prioriteringer må skje innen disponible økonomiske rammer. Statlige bidrag i Oslopakke 3 vil bli fremmet over statsbudsjettet på vanlig måte, og forskuttering av bompenger gjennom lånefinansiering må søkes begrenset i størst mulig grad.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 17,44 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Akershus deltar.  

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Akershus

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,5 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent.

I Akershus har 17 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eidsvoll kommune med 7,3 prosent, mens Hurdal kommune har lavest vekst med 3,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 103 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 9 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Akershus hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 41 434 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Akershus fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

Finansielle indikatorer

Akershus fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 11,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 602 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

0211 Vestby

2,3

58 467

99

636 452

35 155

5,8

32 772

5,4

0213 Ski

2,4

44 330

99

1 254 506

67 025

5,6

62 265

5,2

0214 Ås

2,5

55 566

99

706 197

25 656

3,8

22 993

3,4

0215 Frogn

2,4

3 604

102

649 482

30 164

4,9

27 611

4,4

0216 Nesodden

5,8

32 538

99

740 978

36 839

5,2

33 983

4,8

0217 Oppegård

2,9

29 446

105

1 134 795

61 950

5,8

57 463

5,3

0219 Bærum

2,1

42 917

111

5 595 397

287 429

5,4

265 467

5,0

0220 Asker

7,5

49 099

110

2 648 928

142 154

5,7

131 566

5,2

0221 Aurskog-Høland

0,1

34 790

95

629 145

37 502

6,3

35 254

5,9

0226 Sørum

0,9

60 124

99

696 304

35 864

5,4

33 368

5,0

0227 Fet

3,5

54 268

100

444 830

26 167

6,3

24 436

5,8

0228 Rælingen

0,9

49 665

99

656 481

42 085

6,8

39 479

6,4

0229 Enebakk

-0,9

33 981

96

444 625

18 415

4,3

16 811

3,9

0230 Lørenskog

7,6

75 142

100

1 408 613

71 018

5,3

65 407

4,9

0231 Skedsmo

2,4

28 925

99

2 080 107

109 474

5,6

101 475

5,1

0233 Nittedal

5,5

24 263

100

935 489

36 223

4,0

32 710

3,6

0234 Gjerdrum

6,1

53 553

100

273 976

11 128

4,2

10 142

3,8

0235 Ullensaker

0,7

61 902

99

1 315 557

80 984

6,6

76 132

6,1

0236 Nes

6,8

29 990

95

816 322

43 041

5,6

40 108

5,2

0237 Eidsvoll

4,4

26 834

95

908 006

62 161

7,3

58 908

6,9

0238 Nannestad

3,7

56 893

94

482 396

24 377

5,3

22 658

4,9

0239 Hurdal

5,2

24 352

102

132 104

4 153

3,2

3 751

2,9

Fordeles gjennom året

   

7 300

Akershus

3,5

41 434

103

24 597 991

1 288 264

5,5

1 194 059

5,1

Akershus fylkeskommune

11,5

2 602

89

4 734 238

215 508

4,8

193 117

4,3

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst

[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen