Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Aust-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir en økning på 105 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 900,8 millioner kroner til universitetet.
 • For å legge til rette for en konsolideringsprosess i Aust-Agder foreslår Regjeringen en styrking av tilskuddene til Aust-Agder kulturhistoriske senter og Setesdalsmuseet med 1,7 og 1,6 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 20 millioner kroner til Aust-Agder kulturhistoriske senter.
 • Regjeringen foreslår at Sørnorsk filmsenter, som dekker fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark, får en økning på 1,5 millioner kroner.
 • Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Regjeringen foreslår å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Aust-Agder kulturhistoriske senter

6 714

1 708

8 422

Bokbyen ved Skagerrak

333

10

343

Designtreff 100% Risør

223

7

230

Galleri Bomuldsfabriken

2 192

68

2 260

Grimstad bys museer

1 331

41

1 372

Næs Jernverksmuseum

2 059

64

2 123

Risør Kammermusikkfest

1 701

53

1 754

Setesdalsmuseet

Sørnorsk filmsenter

3 485

3 000

1 608

1 517

5 093

4 517

Sørnorsk Jazzsenter

1 695

53

1 748

Aust-Agder

22 733

5 129

27 862

Aust-Agder kulturhistoriske senter (investeringstilskudd)

10 000

 

20 000

 

 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder også i 2012.
 • Regjeringen legger opp til å videreføre byggingen av midtrekkverk på E18 på strekningen Temse – Bie – Frivold.
 • Det er lagt til grunn bompenger fra Aust-Agderpakka til gang- og sykkelveg mellom Tvedestrand og Liljevåg på E18.
 • Regjeringen foreslår å bevilge statlige midler til anleggsstart på riksveg 9 på strekningen Krokå – Langeid i Setesdal. Strekningen er forutsatt delfinansiert med bompenger.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 33,06 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Aust-Agder deltar.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Aust-Agder

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent.

I Aust-Agder har 12 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Vegårshei kommune med 7,4 prosent, mens Bygland kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Aust-Agder i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Aust-Agder hadde 7 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Aust-Agder hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Aust-Agder hadde i gjennomsnitt 53 113 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Aust-Agder fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

Finansielle indikatorer

Aust-Agder fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 9,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 187 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i prosent

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

0901 Risør

2,9

56 611

96

321 539

11 000

3,5

9 945

3,2

0904 Grimstad

1,6

36 646

96

894 810

40 359

4,7

37 086

4,3

0906 Arendal

2,1

57 860

95

1 785 581

87 843

5,2

81 330

4,8

0911 Gjerstad

10,8

99 471

103

137 039

7 426

5,7

7 044

5,4

0912 Vegårshei

-4,2

51 651

107

108 537

7 463

7,4

7 169

7,1

0914 Tvedestrand

1,1

34 132

94

275 531

15 194

5,8

14 275

5,5

0919 Froland

6,9

63 526

94

234 230

13 637

6,2

12 849

5,8

0926 Lillesand

3,7

74 406

99

432 676

23 995

5,9

22 416

5,5

0928 Birkenes

0,6

64 825

95

223 163

13 551

6,5

12 818

6,1

0929 Åmli

4,1

48 598

107

113 953

6 158

5,7

5 879

5,4

0935 Iveland

10,6

6 270

111

78 679

5 089

6,9

4 889

6,6

0937 Evje og Hornnes

4,0

27 927

96

168 527

10 381

6,6

9 847

6,2

0938 Bygland

4,9

3 451

111

79 824

1 965

2,5

1 781

2,3

0940 Valle

3,6

79 558

106

78 954

2 115

2,8

1 915

2,5

0941 Bykle

-2,0

40 121

160

70 376

3 203

4,8

3 027

4,5

Fordeles gjennom året

     

4 100

 

Aust-Agder

2,6

53 113

97

5 007 521

250 580

5,3

233 471

4,9

Aust-Agder fylkeskommune

9,4

4 187

93

1 164 167

43 291

3,9

38 902

3,5

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen