Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hordaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10,5 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Bergen. Det gir en økning på 100 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslås en bevilgning på 2,6 milliarder kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,4 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Norges handelshøgskole. Det gir en økning på 35 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslås en bevilgning på 356,2 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 15,7 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Høgskolen i Bergen. Det gir en økning på 185 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 3,4 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås også en bevilgning på 175,3 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for høgskolen. Totalt foreslås en bevilgning på 874,7 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen Stord/Haugesund. Det gir en økning på åtte studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 600 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 267,2 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 millioner kroner for å finansiere ferdig treårige studieplasser opprettet i 2009 ved Kunsthøgskolen i Bergen. Totalt foreslås en bevilgning på 101,7 millioner kroner til drift av høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 13,1 millioner kroner til Bergen Arkitekt Skole.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 147 500 kroner for å finansiere ferdig ettårige studieplasser opprettet i 2011 ved Betanien diakonale høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 23,9 millioner kroner til drift av høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 295 000 kroner for å finansiere ferdig treårige studieplasser opprettet i 2009 ved Haraldsplass diakonale høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 24,5 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 990 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen. Totalt foreslås en bevilgning på 96 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 12,2 millioner kroner til drift av Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som administreres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,1 millioner kroner til Raftostiftelsen. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt utdanningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper.

 

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Baroniet Rosendal

1 202

37

1 239

Bergen Filharmoniske Orkester

106 541

3 303

109 844

Bergen Kunsthall

6 359

1 847

8 206

Bergen Senter for Elektronisk Kunst (BEK)

1 498

46

1 544

Bergens Sjøfartsmuseum

2 222

69

2 291

BIT 20 Ensemble

2 626

81

2 707

BIT Teatergarasjen

4 785

148

4 933

Brak - Bergen Rock Aktører

1 064

33

1 097

Bymuseet i Bergen

14 218

441

14 659

Carte Blanche AS

20 951

649

21 600

Den Nationale Scene A/S

99 618

3 088

102 706

Den nye Opera inkl. Ad Opera

14 963

1 102

16 065

Festspillene i Bergen

Fuzz (filmfond)

18120

2 500

562

18682

2 500

Hardanger og Voss museum

8 522

264

8 786

Hordaland Teater

9 515

1 000

10 515

Kor Vest

810

25

835

Kunstmuseene i Bergen

17 780

551

18 331

Museum Vest

5 992

600

6 592

Museumssenteret i Hordaland

9 975

309

10 284

Norges Blindeforbund - Punktskrifttrykkeri

4 916

152

5 068

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

3 134

97

3 231

Ole Bull Akademiet

3 298

102

3 400

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

5 038

156

5 194

Stiftelsen "3,14" - Hordaland Internasjonale fylkesgalleri

351

11

362

Sunnhordland Museum

2 659

82

2 741

USF Verftet

2 250

70

2 320

Vestnorsk Jazzsenter

Vestnorsk filmsenter

2857

7 229

89

1 038

2946

8 267

VilVite - Bergen Vitensenter - skolesekkmidler

996

31

1 027

Hordaland

381 989

15 983

397 972

Bergen Kunsthall (investeringstilskudd)

   

2 000

 

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 2 millioner kroner til Bergen Kunsthall, samt en økning i driftstilskuddet på 1,8 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en økning i tilskuddet til Hordaland Teater på 1 million kroner. Samlet tilskudd blir på 10,5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Museum Vest med 0,6 millioner kroner.
 • Vestnorsk filmsenter dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og får økt sitt tilskudd med 1 million kroner til 8,3 millioner kroner.
 • Sjøforsvaret fortsetter i 2012 med innfasingen av den nye fartøysstrukturen. Dette vil medføre fortsatt høy aktivitet ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern orlogsstasjon ved Bergen. Sjøforsvaret har mottatt samtlige Fridtjof Nansen-klasse fregatter og samtlige seks Skjold-klasse fartøyer planlegges levert innen utgangen av 2012. Oppdatering av mineryddefartøy og undervannsbåter fortsetter i 2012. Aktiviteter ved Marinens jegervåpen og Forsvarets logistikkorganisasjon videreføres.
 • Bardufoss vil være hovedbase for Forsvarets nye NH-90 helikoptre. Et underlagt detasjement vil bli lokalisert ved Haakonsvern orlogsstasjon for å sikre daglig koordinering av støtten til fregattvåpenet. Fra hovedbasen på Bardufoss vil det opereres åtte stk. NH-90 med total bemanning på ca. 340 personer. Detasjementet ved Haakonsvern vil operere seks stk. NH-90 med total bemanning på maksimalt 60 personer. Detasjementet forventes ferdigstilt i 2014.
 • Sjøheimevernet med Sjøheimevernskommandoen og Sjøheimevernsgruppe Sør vil videreføres ved Haakonsvern. Bergenhus heimevernsdistrikt 09 videreføres.
 • Forsvarets regnskapssentral og Forsvarets musikkorps Vestlandet videreføres i Bergen.
 • Kommandanten på Bergenhus festning videreføres. Som et ledd i satsingen på utbedring og vedlikehold av de nasjonale festningsverkene gjennomføres det større vedlikeholdstiltak på Bergenhus festning.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hordaland med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke ca. 7,0 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Bømoen skytefelt er lagt ned, og deler av feltet ble miljøsanert i 2009/ 2010. I 2011 er det utført miljøundersøkelser på resterende skytebaner, og tiltak har planlagt oppstart 2012. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 6,0 millioner kroner til formålet.
 • Regjeringen foreslår å bruke totalt ca 100 millioner kroner til å videreføre ulike byggeprosjekter. Om lag halvparten av dette beløpet skal benyttes på Haakonsvern, der det pågår prosjekt for kaier, infrastruktur og fjernvarme. Infrastrukturen på Haakonsvern, som er fra da basen ble etablert, vil bli fornyet på deler av basen og det legges fjernvarme til nye bygg. Med prosjektet for kaier på Haakonsvern løses det utvidete behovet for kai- og strømforsyning som følger av innfasing av Skjold-klassen fartøyer. Forsvarsdepartementet godkjente i 2010 også et prosjekt for å utbedre ubåtverkstedet i Vågedalen, slik at gjeldende forskrifter ivaretas. Dette prosjektet vil bli videreført i 2012. Det ble samtidig igangsatt et ENØK-tiltak for ubåtverkstedet i Vågedalen, som omfatter etablering av varmepumpe fra sjøvann. Tiltaket er beregnet å redusere utslipp av CO2–ekvivalenter med ca. 400 tonn pr. år.
 • Regjeringen foreslår å styrke forvaltningen av verneområdene på landsbasis. Regjeringen foreslår å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til utjevning av overføringstariffer dobles til totalt 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Hordaland vil omfattes av ordningen i 2012.
 • Arbeidet med fangst, transport og lagring av CO2 fortsetter neste år. Regjeringen foreslår å bevilge 919 millioner kroner for å videreføre planleggings- og forberedelsesarbeidet med fullskala fangst og lagring av CO2 fra Mongstad. Til investering og drift av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) foreslår Regjeringen totalt 1 680 millioner kroner. Byggingen av teknologisenteret er i overkant av 80 prosent ferdig, og alt byggearbeid vil etter planen ferdigstilles i 2012. Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad skal bidra til teknologiutvikling for økt utbredelse globalt av anlegg for CO2-fangst.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,25 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) museumsordning. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Odda er en av hovedsamarbeidspartnerne under NVEs museumsordning. Formålet med ordningen er blant annet å ivareta, systematisere og formidle historie knyttet til norsk energi- og vannressursforvaltning, samt å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien. Videre foreslår Regjeringen tilskudd til vedlikehold av det fredete kraftanlegget Tysso I. Dette kulturminnet forvaltes av NVIM.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer veg ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal legges i en ny trasé, medregnet 0,6 kilometer i tunnel. På resten av strekningen følges i hovedsak eksisterende veg. Det er nå planlagt to kryss på strekningen. I tillegg utvides dagens rundkjøring ved Vågsbotn. Prosjektet er utvidet med en overgangsbru i Vågsbotn for å få bedre trafikkavvikling for kryssende trafikk fra E16. Omlegging av lokalvegsystemet er også en del av prosjektet. Det legges opp til anleggsstart ved årsskiftet 2011/2012, og prosjektet planlegger å åpne for trafikk høsten 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge penger til utbedring av Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen.
 • Ombyggingen av Nyborgkrysset på E39 i Bergen finansieres med tilskudd og forskudd fra lokalt næringsliv, som del av etableringen av nytt varehus. Ombyggingen startet i juni 2010, og prosjektet venter å åpne for trafikk i juni 2012. Arbeidet i 2012 finansieres med midler som er tildelt tidligere.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til videre planlegging, prosjektering og andre forberedelser med sikte på anleggsstart i 2013 på strekningen E39 Svegatjørn – Rådal.
 • Innenfor foreslåtte bevilgninger til trafikksikkerhetstiltak er det satt av midler til omlegging av kryss ved Vabakken på E39.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 454 millioner kroner til Hardangerbrua, i Ulvik og Ullensvang kommuner. Av de foreslåtte midlene forutsetter Regjeringen at 374 millioner kroner blir stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet blir finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige bevilgninger. Brua blir bygd som tofelts hengebru med gang- og sykkelveg. Brua får et hovedspenn på 1310 meter og en samlet lengde på 1380 meter. Prosjektet omfatter også 2,4 kilometer tunnel, 0,8 kilometer veg i dagen og nær en kilometer gang- og sykkelveg fram til brua. De første anleggsarbeidene tok til i februar 2007, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk sommeren 2013.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 332 millioner kroner Vossapakka. Av dette beløpet vil 256 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet. I Vossapakka er det i tillegg lagt til grunn midler til ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune.
 • Disse prosjektene inngår i Vossapakka:

  - Riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense i kommunene Granvin og Voss. Prosjektet omfatter om lag 5,2 kilometer ny veg. Prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i desember i år mot tidligere forutsatt sommeren 2012.

  - Riksveg 13 Mønshaug – Palmafoss i Voss kommune, med bygging av 3,5 kilometer ny veg. Prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i desember i år, mot tidligere forutsatt sommeren 2012.

  - Omlegging av E16 forbi Voss sentrum, med bygging av 3,4 kilometer ny veg nord for sentrum, medregnet en om lag 2,4 kilometer lang tunnel. Prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2013.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler innenfor den statlige rammen for E16 Sandvika – Bergen, for å videreføre arbeidene med ombygging av E16 ved Skulstadmo.
 • I budsjettforslaget er det lagt til grunn anleggsstart for byggingen av dobbeltsidig kollektivfelt på en om lag 900 meter lang strekning på riksveg 555 mellom Breivikskiftet og Drotningsvik i Bergen. Utbyggingen finansieres med forskudd fra Hordaland fylkeskommune.
 • Samferdselsdepartementet tar sikte på at det nye statlige tilsynet med veginfrastrukturen for offentlig veg skal sette i verk tilsynsvirksomheten i første halvdel 2012. Regjeringen foreslår en bevilgning på 11,2 millioner kroner. Samferdselsdepartementet har besluttet å legge tilsynet til Voss.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord lufthamn, Sørstokken.
 • Regjeringen foreslår at arbeidet med planlegging av nytt signal- og sikringsanlegg på strekningen Bergen stasjon – Fløen og planlegging av Ulriken tunnel gjenopptas når plangrunnlaget og anskaffelsesstrategi for nye signalanlegg er avklart.
 • Prosjektet med å bygge nytt fjernstyringsanlegg (CTC) på Bergensbanen skal etter planen blir ferdig 2012. Endringer i prosjektet gir en økt kostnadsramme til 67 millioner kroner. Det er risiko knyttet til framdrift, kostnad og omfanget av signaltekniske oppgaver og løsninger for automatisk togkontroll (ATC).
 • Voss stasjon er en av de mest trafikkerte stasjonene på Bergensbanen. Regjeringen foreslår å ruste opp stasjonen til å bli et mer effektivt kollektivknutepunkt med økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet. Arbeidet med oppgraderingen blir videreført i 2011. Ombyggingen har en kostnadsramme på 185 millioner kroner. Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til prosjektet i 2012.
 • Regjeringen har satt av 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområder. Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.
 • Forutsatt at Hordaland gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, foreslår Regjeringen å tildele Bergen/Hordaland 150 millioner kroner i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 74,25 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. En skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (5 millioner kroner) er inkludert.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.
 • Regjeringen foreslår at Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvides fra Bergen, Trondheim, Oslo og Akershus til også å omfatte hele Hordaland og Trøndelagsfylkene. Bakgrunnen for forslaget er at kontorene i Bergen og Trondheim mottar mange henvendelser fra nærliggende kommuner. Husleietvistutvalget er et tvisteløsningsorgan som kan behandle alle typer tvister om leie av bolig etter husleielovene av 1939 og 1999. Utvalget er et lavterskeltilbud for leiere og utleiere om tvisteløsning med kort saksbehandlingstid og lave kostnader.
 • Regjeringen foreslår at områdesatsingen i Bergen under kap. 581, post 74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling økes med 3 millioner kroner. I tillegg til satsingen i Bergen, fortsetter områdesatsningen i Groruddalen i Oslo, og det vil også bli en ny satsing i Trondheim. Det er viktig å forebygge utvikling av problemområder som bærer preg av dårlige levekår og manglende vedlikehold av boliger og uteområder. Hovedsakelig er det et kommunalt ansvar å utvikle gode lokalsamfunn, steder og bomiljøer, men staten kan støtte dette arbeidet ved å bidra med finansiering og kompetanse. Regjeringen foreslår at 6 millioner kroner av den samlede bevilgning på 47,5 millioner kroner går til Bergen.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Hordaland

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent.

I Hordaland har 15 av 33 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Modalen kommune med 10 prosent, mens Ulvik kommune og Granvin kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Hordaland i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hordaland hadde 18 av 33 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Hordaland hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hordaland hadde i gjennomsnitt 31 193 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Hordaland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

Finansielle indikatorer

Hordaland fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 5,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 8563 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i prosent

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

1201 Bergen

1,6

24 946

99

11 306 669

463 202

4,3

419 988

3,9

1211 Etne

2,9

35 173

101

200 144

7 012

3,6

6 414

3,3

1216 Sveio

2,9

27 722

99

251 846

14 177

6,0

13 384

5,6

1219 Bømlo

0,8

36 850

98

551 055

25 825

4,9

24 043

4,6

1221 Stord

-1,1

3 830

98

783 009

40 187

5,4

37 302

5,0

1222 Fitjar

1,6

37 928

107

153 649

6 101

4,1

5 620

3,8

1223 Tysnes

0,7

43 234

105

154 576

4 533

3,0

4 109

2,7

1224 Kvinnherad

4,6

59 419

100

646 660

25 050

4,0

23 037

3,7

1227 Jondal

2,2

49 044

118

69 409

3 317

5,0

3 162

4,8

1228 Odda

0,1

56 462

103

351 261

12 060

3,6

10 975

3,2

1231 Ullensvang

1,4

39 098

103

190 583

6 269

3,4

5 746

3,1

1232 Eidfjord

11,1

-19 798

125

61 463

2 864

4,9

2 713

4,6

1233 Ulvik

11,0

10 618

117

73 679

1 793

2,5

1 629

2,3

1234 Granvin

-1,7

53 275

115

60 987

1 466

2,5

1 321

2,2

1235 Voss

-1,6

32 368

96

651 082

23 578

3,8

21 427

3,4

1238 Kvam

1,9

61 873

100

425 667

23 585

5,9

22 287

5,5

1241 Fusa

-0,6

42 147

100

201 783

6 884

3,5

6 278

3,2

1242 Samnanger

1,0

33 987

105

126 703

5 175

4,3

4 810

3,9

1243 Os

3,3

39 196

96

751 392

55 290

7,9

52 577

7,5

1244 Austevoll

3,1

35 918

106

246 670

13 595

5,8

12 780

5,5

1245 Sund

-1,7

22 275

96

281 126

19 135

7,3

18 168

6,9

1246 Fjell

-0,7

43 807

96

953 135

36 410

4,0

32 889

3,6

1247 Askøy

0,9

46 769

96

1 130 405

45 964

4,2

42 019

3,9

1251 Vaksdal

2,7

36 924

99

220 086

11 869

5,7

11 262

5,4

1252 Modalen

8,0

50 868

146

36 547

3 322

10,0

3 266

9,8

1253 Osterøy

3,8

28 515

96

346 142

13 051

3,9

11 905

3,6

1256 Meland

2,1

44 716

97

315 912

19 429

6,6

18 377

6,2

1259 Øygarden

5,3

53 614

95

199 464

6 883

3,6

6 220

3,2

1260 Radøy

0,8

34 607

96

233 795

11 454

5,2

10 700

4,8

1263 Lindås

1,2

36 349

98

668 017

28 140

4,4

25 746

4,0

1264 Austrheim

5,8

48 156

113

145 140

5 900

4,2

5 413

3,9

1265 Fedje

4,7

31 348

132

48 101

2 751

6,1

2 660

5,9

1266 Masfjorden

6,3

35 780

112

101 972

5 208

5,4

4 950

5,1

Fordeles gjennom året

18 800

Hordaland

1,6

31 193

99

21 956 926

952 783

4,5

874 478

4,1

Hordaland fylkeskommune

5,5

8 563

101

5 072 519

234 984

4,9

215 433

4,4

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen