Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Møre og Romsdal

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole for logistikk. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslås en bevilgning på 166,1 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskulen i Volda. Det gir en økning på 35 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 795 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 259 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull på de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Ålesund. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslås en bevilgning på 201,8 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Molde International Jazz festival med 1,2 millioner kroner til om lag 6,6 millioner kroner. Teateret Vårt får en bevilgningsøkning på 3,7 millioner kroner. Dette skal blant annet dekke økt husleie i nytt felles teater- og jazzhus. I bevilgningen til Teateret Vårt er 0,5 millioner kroner øremerket barne- og figurteateret i Ålesund.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Bjørnsonfestivalen

1 793

56

1 849

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet

412

13

425

Kulturkvartalet

6 209

192

6 401

Molde Internasjonale Jazzfestival

5 391

1 167

6 558

Nordic Light - International Festival of Photography

500

16

516

Nordmøre Museum

6 630

206

6 836

Nynorsk kultursentrum

12 268

2 200

14 468

Operaen i Kristiansund

12 912

400

13 312

Romsdalsmuseet

5 804

180

5 984

Sunnmøre Museum

12 149

377

12 526

Teatret Vårt - Regionteateret i Møre og Romsdal AS

20 699

3 742

24 441

Møre og Romsdal

84 767

8 549

93 316

 

 • Regjeringen foreslår å gi Nynorsk kultursentrum en økning på 2,2 millioner kroner som blant annet skal gå til forberedelse av Språkåret 2013. I 2013 er det 200 år siden Ivar Aasen ble født, og 100 år siden Det Norske Teatret ble åpnet. Språkåret 2013 skal bidra til å skape større språklig selvfølelse blant nynorskbrukere og større aksept og respekt for den språkdelte norske kulturen i alle lag av folket.
 • Vestnorsk filmsenter dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og får økt sitt tilskudd med 1 million kroner til 8,3 millioner kroner.
 • Barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, skal sikres hjelp fra et tverrfaglig personale, med omsorg og behandling samlokalisert på ett sted. Så langt er det etablert et tilbud til barn i alle helseregioner, med Statens barnehus i Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Hamar og Oslo. Regjeringen foreslår å bevilge 4,7 millioner kroner til å etablere landets åttende Statens barnehus i Ålesund i 2012.
 • Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 ved Setnesmoen videreføres.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Møre og Romsdal med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke ca. 0,4 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Arbeidene i Åramsundet videreføres med del 2, som omfatter utdyping av fem områder. Totale kostnader for del 2 er beregnet til 70 millioner kroner, Regjeringen foreslår å utbetale 45 millioner kroner i 2012.
 • Regjeringen foreslår å gi Ålesund kommune et tilskudd på 10 millioner kroner til bygging av pirkai i Ålesund havn. Prosjektet er totalt kostnadsberegnet til 60 millioner kroner, og fikk et tilskudd på 10 millioner kroner også i 2011, slik at totalt statlig tilskudd er på 30 prosent av kostnadsrammen.
 • Regjeringen foreslår å styrke forvaltningen av verneområdene på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av flere nasjonalparkforvaltere. Regjeringen foreslår også å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til utjevning av overføringstariffer dobles til totalt 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Møre og Romsdal vil omfattes av ordningen i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner er kroner til E39 Kvivsvegen. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2012.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 105 millioner kroner til E39 Hjartåberga. Prosjektet omfatter rassikring av den åtte kilometer lange strekningen mellom Årset og Løvikneset i Volda kommune. Ved Hjartåberga er det lagt opp til å bygge en om lag 3,5 kilometer lang tunnel. I tillegg skal eksisterende veg utbedres med til dels ny linjeføring. Den eksisterende Årsettunnelen på 250 meter skal utbedres. I prosjektet inngår også om lag en kilometer nye sideveger, 0,6 kilometer gang- og sykkelveg, rasteplass med døgnhvileplass ved Hjartåelva og tosidig kontrollplass ved Hunnes. Anleggsarbeidene tok til i desember 2010, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2013.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til å videreføre ombyggingen av Festøy ferjekai på E39.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 45 millioner kroner til E39 Knutset – Høgset. Midlene i 2012 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på 4,5 kilometer, medregnet en tunnel på 0,7 kilometer. E39 blir innkortet med 1,4 kilometer. Utbyggingen på strekningen Knutset – Høgset skjer i sammenheng med utbyggingen på E39-strekningen Astad – Knutset. Anleggsarbeidene startet i november 2009, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk våren 2013.
 • Over budsjettposten for ”Rassikring” er det foreslått en statlig ramme på 10 millioner kroner til E136 Dombås - Ålesund. Midlene skal fullt ut brukes til prosjektet E136 Vågstrandstunnelen. Denne prioriteringen er avhengig av at Stortinget slutter seg til delvis bompengefinansiering av dette prosjektet og prosjektet E136 Tresfjordbrua.
 • Prosjektet E 136 Tresfjordbrua omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg. Selve brua er på 1,2 kilometer, og bruprosjektet omfatter også en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer, der overskuddsmassene fra Vågstrandstunnelen blir nyttet. Bygging av lokalveger, med tilbud for gående og syklende, er ellers en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 på om lag 13 kilometer.
 • Vågstrandtunnelen omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel. I tillegg inngår om lag 1,2 kilometer ny veg. Også omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveg inngår i prosjektet.
 • Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for prosjektene, og arbeidet med ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Regjeringen vil vurdere kvalitetssikringens anbefalinger nærmere før det tas endelig stilling til prosjektet. Foreslåtte statlige midler i 2012 er med forbehold om Regjeringens endelige behandling og at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner til riksveg 70 Brunneset – Øygarden. Midlene forutsettes settes stilt til disposisjon av bompengeselskapet, og går til gjenstående arbeider. Anleggsarbeidene tok til i august 2009, og hele strekningen vil åpne for trafikk i november i år.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 216 millioner kroner over budsjettposten ”Rassikring til prosjektet riksveg 70 Oppdølsstranda er det foreslått. Prosjektet omfatter en 9 kilometer lang strekning, der 7,6 kilometer skal legges i tunnel. Bygging av om lag 0,5 kilometer gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i august i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til å starte bygginga av gang- og sykkelveg langs riksveg 70 på strekninga Mo (Ålvundeid) – Åram i Møre og Romsdal innenfor den statlige rammen for riksveg 70 Oppdal – Kristiansund. I tillegg foreslår regjeringa å sette av midler til fullfinansiering av utbedringsarbeider i Freifjordtunnelen på riksveg 70.
 • I budsjettforslaget blir det vist til at Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har gått inn for å forskuttere inntil 100 millioner kroner til prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen i Sør-Trøndelag. Det foreligger ikke godkjente reguleringsplaner for prosjektet. Regjeringen vil komme tilbake til saken når tilstrekkelige avklaringer foreligger.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 126,25 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61. Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Møre og Romsdal

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Møre og Romsdal anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Møre og Romsdal anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent.

I Møre og Romsdal har 7 av 36 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Aukra kommune med 6,0 prosent, mens Sandøy kommune og Sunndal kommune har lavest vekst med 2,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Møre og Romsdal i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Møre og Romsdal hadde 17 av 36 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Møre og Romsdal hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Møre og Romsdal hadde i gjennomsnitt 39 279 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Møre og Romsdal fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Møre og Romsdal fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

Finansielle indikatorer

Møre og Romsdal fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 5,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 8 040 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

1502 Molde

2,7

5 785

97

1 084 073

46 656

4,5

42 627

4,1

1504 Ålesund

-1,1

6 298

98

1 872 283

76 224

4,2

69 096

3,8

1505 Kristiansund

1,5

44340

97

1 048 735

45 517

4,5

41 800

4,2

1511 Vanylven

-2,2

32 334

101

183 200

6 365

3,6

5 838

3,3

1514 Sande

5,2

54 071

108

143 917

4 194

3,0

3 786

2,7

1515 Herøy

8,8

54 559

101

402 325

16 310

4,2

14 907

3,8

1516 Ulstein

-1,6

19 003

102

364 175

15 540

4,5

14 233

4,1

1517 Hareid

-2,7

57 632

96

216 797

8 612

4,1

7 836

3,7

1519 Volda

3,3

62 954

95

400 046

13 621

3,5

12 289

3,2

1520 Ørsta

0,2

50 829

96

472 403

22 843

5,1

21 248

4,7

1523 Ørskog

1,3

49 899

108

109 103

4 936

4,7

4 609

4,4

1524 Norddal

0,2

37 624

110

107 097

3 724

3,6

3 465

3,3

1525 Stranda

-3,3

106 827

97

224 345

7 160

3,3

6 454

3,0

1526 Stordal

3,4

47 420

116

64 977

1 937

3,1

1 780

2,8

1528 Sykkylven

1,9

45 934

94

347 647

15 901

4,8

14 719

4,4

1529 Skodje

3,4

45 949

96

190 099

9 090

5,0

8 461

4,7

1531 Sula

4,1

38 354

95

375 221

15 412

4,3

14 165

3,9

1532 Giske

2,1

64 037

95

331 903

16 187

5,1

15 084

4,8

1534 Haram

4,1

68 309

99

421 968

18 626

4,6

17 202

4,2

1535 Vestnes

3,4

57 829

96

289 909

11 176

4,0

10 172

3,6

1539 Rauma

4,0

32 195

98

360 325

13 156

3,8

12 012

3,4

1543 Nesset

3,9

63 437

104

158 648

5 199

3,4

4 763

3,1

1545 Midsund

0,7

48 967

110

112 738

3 518

3,2

3 215

2,9

1546 Sandøy

6,8

59 833

115

82 942

2 312

2,9

2 093

2,6

1547 Aukra

22,7

32 658

96

155 935

8 790

6,0

8 274

5,6

1548 Fræna

3,9

53 924

95

430 255

16 101

3,9

14 667

3,5

1551 Eide

5,3

76 108

99

172 751

7 211

4,4

6 681

4,0

1554 Averøy

5,0

58 901

95

250 587

10 434

4,3

9 582

4,0

1557 Gjemnes

-8,0

58 125

103

145 452

4 198

3,0

3 801

2,7

1560 Tingvoll

1,0

76 575

100

167 794

5 394

3,3

4 925

3,0

1563 Sunndal

1,4

50 794

100

340 168

9 511

2,9

8 393

2,5

1566 Surnadal

4,2

45 298

98

291 715

10 657

3,8

9 747

3,5

1567 Rindal

3,6

45 393

103

115 611

5 257

4,8

4 941

4,5

1571 Halsa

1,7

36 840

105

96 589

3 851

4,2

3 596

3,9

1573 Smøla

4,1

64 976

105

117 658

4 769

4,2

4 439

3,9

1576 Aure

6,0

48 738

115

204 671

6 178

3,1

5 637

2,8

Fordeles gjennom året

44 471

Møre og Romsdal

2,4

39 279

98

11 898 531

500 810

4,4

460 786

4,0

Møre- og Romsdal fylke

5,5

8 040

107

3 121 186

126 576

4,2

116 404

3,9

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen