Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det gir en økning på 29 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 705 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 394,1 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 15,7 millioner kroner til Falstadsenteret. Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og dokumentasjonssenter om fangehistorie fra andre verdenskrig, samt fremme kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og menneskerettene.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Steinvikholm Musikkteater med 0,5 millioner kroner til et samlet tilskudd i 2012 på cirka 3,6 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår også en økning 1,1 millioner kroner til Museet Midt og 1,5 millioner kroner til Stiklestadmuseene.
 • Trøndelag heimevernsdistrikt 12 ved Værnes videreføres.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nord-Trøndelag med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 3,4 millioner kroner på slike tiltak i 2012.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Falstadsenteret

500

16

516

Museet Midt IKS (Namdal fylkesmuseum)

8 228

1 129

9 357

Nord-Trøndelag Teater

10 012

310

10 322

Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival

2 128

66

2 194

Rock City Namsos

3 724

115

3 839

Steinvikholm musikkteater

3 051

500

3 551

Stiklestadmuseene

19 970

1 490

21 460

Nord-Trøndelag

47 613

3 626

51 239

 

 • Steinkjersannan skytefelt er besluttet lagt ned og skal tilbakeføres til sivile formål. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av forurenset masse, fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering planlegges startet opp i 2012. Regjeringen foreslår å bruke 9,0 millioner kroner til formålet.
 • I Vikna kommune skal det bygges to moloer ved Ramstadlandet og Tjønnholmen. Regjeringen foreslår å bevilge 14 millioner kroner til dette i 2012. Utbyggingen er framskyndet ett år i forhold til Kystverkets handlingsprogram.
 • Regjeringen foreslår å styrke forvaltningen av verneområdene på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av flere nasjonalparkforvaltere. Regjeringen foreslår også å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Regjeringen foreslår å sette av 175 millioner kroner til E6 Værnes – Kvithamar. Av dette beløpet er 155 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på vel fem kilometer mellom kryss med av- og påkjøring fra Trondheim lufthavn Værnes og Kvithammar, nord for Stjørdal. Vegen bygges som firefelts veg og vil på deler av strekningen avvikle både lokal- og fjerntrafikk. Omlegging av lokalvegsystemet og utvidelse av E14 inn mot kryss med E6 inngår i prosjektet. Arbeidet med delprosjektet ble gjennomført med forskutterte midler, og krysset sto ferdig i 2009. Anleggsarbeidene tok til i mai 2008, og resten av prosjektet er planlagt å åpne for trafikk i 2013.
 • Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til prosjektet E6 Harran – Nes bru. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en 2,2 kilometer lang strekning nord for Harran sentrum, medregnet ny bru over Namsen og en 1,2 kilometer lang miljøgate i sentrum. Anleggsarbeidene startes i november 2011, og prosjektet er planlagt å åpne for trafikk i 2014.
 • Regjeringen foreslår å sette av midler til å videreføre utbedringer på E6 ved Langstein og til videreføre bygging av midtrekkverk på E6 ved Svemarka og midtrekkverk og gang- og sykkelveger på strekningen Sparbu – Mære – Vist.

 

 • Gevingsåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag fører til 1,7 kilometer kortere linje i forhold til tidligere trasé og kan redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer. Tunnelen vil også gi økt kapasitet på strekningen mellom Hommelvik og Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med den rasutsatte traséen toget kjørte på før. Prosjektet startet i 2009, og tunnelen ble satt i drift i august 2011. Regjeringen foreslår å bevilge 26 millioner kroner til avsluttende arbeider og sluttoppgjør i 2012.
 • Det planlegges byggestart i 2012 på tømmerterminalen ved Formofoss stasjon på Nordlandsbanen (Grong kommune). Terminalen skal oppgraderes.
 • Jernbaneverkets hovedplan for prosjektet Hell-Værnes omfatter tiltak for å øke hastigheten og kapasiteten over Hell stasjon på strekningen fra Gevingåsen tunnel forbi Hell stasjon og Værnes holdeplass. Stjørdalselva bru, som ligger mellom Hell stasjon og Værnes holdeplass, planlegges skiftet ut. Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til videre planlegging av prosjektet med sikte på mulig oppstart i 2012. Samferdselsdepartementet kommer tilbake til dette.
 • Det foreslås en bevilgning på om lag 106,81 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Nord-Trøndelag deltar.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.
 • Det foreslås at Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvides fra Bergen, Trondheim, Oslo og Akershus til også å omfatte hele Hordaland og Trøndelagsfylkene. Bakgrunnen for forslaget er at kontorene i Bergen og Trondheim mottar mange henvendelser fra nærliggende kommuner. Husleietvistutvalget er et tvisteløsningsorgan som kan behandle alle typer tvister om leie av bolig etter husleielovene av 1939 og 1999. Utvalget er et lavterskeltilbud for leiere og utleiere om tvisteløsning med kort saksbehandlingstid og lave kostnader.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Nord-Trøndelag

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent.

I Nord-Trøndelag har 7 av 23 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har nye Inderøy kommune med 8,3 prosent, mens Verran kommune har lavest vekst med 1,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nord-Trøndelag i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nord-Trøndelag hadde 15 av 24 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 50 774 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

Finansielle indikatorer

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 6,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var -6 158 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2011 til 2012

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-resultat i prosent

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

1702 Steinkjer

2,5

35 019

95

947 428

39 819

4,4

36 579

4,0

1703 Namsos

1,5

54 334

99

601 569

24 329

4,2

22 349

3,9

1711 Meråker

0,9

79 091

101

132 446

4 604

3,6

4 221

3,3

1714 Stjørdal

2,0

52 863

95

969 074

46 357

5,0

43 027

4,6

1717 Frosta

8,3

55 624

104

134 185

4 244

3,3

3 856

3,0

1718 Leksvik

-1,1

44 947

101

191 593

6 293

3,4

5 754

3,1

1719 Levanger

2,8

50 431

94

825 504

30 845

3,9

27 971

3,5

1721 Verdal

4,5

54 787

96

655 883

22 789

3,6

20 597

3,2

1723 Mosvik (t.o.m. 2011)

-1,6

57 195

117

.

.

.

.

.

1724 Verran

0,3

47 304

101

136 848

2 140

1,6

1 744

1,3

1725 Namdalseid

2,7

57 275

107

101 920

2 638

2,7

2 378

2,4

1729 Inderøy (t.o.m. 2011)

5,9

44 802

98

.

.

.

.

.

1736 Snåsa

5,1

58 304

107

125 157

2 616

2,1

2 285

1,9

1738 Lierne

3,0

48 933

113

95 457

4 420

4,9

4 206

4,6

1739 Røyrvik

-2,9

79 864

140

41 302

1 960

5,0

1 889

4,8

1740 Namsskogan

-0,2

65 635

124

68 578

3 296

5,0

3 163

4,8

1742 Grong

5,5

87 518

110

136 895

4 138

3,1

3 778

2,8

1743 Høylandet

3,1

37 220

112

86 598

2 768

3,3

2 574

3,1

1744 Overhalla

1,4

48 891

98

183 335

10 429

6,0

9 872

5,7

1748 Fosnes

4,7

43 299

131

49 575

2 471

5,2

2 372

5,0

1749 Flatanger

1,9

59 037

120

72 599

2 159

3,1

1 990

2,8

1750 Vikna

-1,4

65 187

99

210 553

8 865

4,4

8 230

4,1

1751 Nærøy

0,0

49 143

99

257 659

9 708

3,9

8 944

3,6

1755 Leka

4,0

43 886

139

43 839

1 657

3,9

1 567

3,7

1756 Inderøy (f.o.m. 2012)

.

.

.

348 852

26 854

8,3

25 826

8,0

Fordeles gjennom året

     

16 300

       

Nord-Trøndelag

2,4

50 774

99

6 433 149

266 199

4,3

245 972

4,0

Nord-Trøndelag fylkeskommune

6,7

-6 158

108

1 814 079

73 675

4,2

68 465

3,9

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen