Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,7 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Nordland. Det gir en økning på 65 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 945 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 480,8 millioner kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 171 millioner kroner til Høgskolen i Narvik.
 • Regjeringen foreslår en økning på 355 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna. Totalt foreslås en bevilgning på 112 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,1 millioner kroner til Narviksenteret. Tilskuddet skal bidra til at Narviksenteret kan fremme arbeidet med fred og menneskerettigheter gjennom dokumentasjon og formidling med basis i krigs- og okkupasjonshistorien til Nord-Norge.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 25 millioner kroner til Kulturkvartalet i Bodø.
 • Regjeringen foreslår en økning på 2 millioner kroner til Museum Nord, med vekt på museets arbeid med bygningsvern og kystkultur.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Figurteatret i Nordland

5 566

172

5 738

Helgeland museum

14 405

447

14 852

Museum Nord

12 538

2 000

14 538

Nordland Akademi for Kunst og Kultur

1 228

38

1 266

Nordland Teater - Husleietilskudd

2 025

63

2 088

Nordland Teater AS

23 102

716

23 818

Nordlandsmuseet (Salten Museum)

13 714

-606

13 108

Nordnorsk Kunstnersenter

5 359

166

5 525

Norsk Luftfartsmuseum

11 253

349

11 602

Regionalt senter for kirkemusikk i Bodø

306

9

315

Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge - SKINN

1 939

60

1 999

Stamsund Internasjonale Teaterfestival

532

16

548

Nordland

91 967

3 430

95 397

Kulturkvartalet i Bodø (investeringstilskudd)

25 000

 

25 000

 

 • Regjeringen vil styrke politiet. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter, og fra 2010 har opptaket vært på 720 studenter. Dette høye opptaket videreføres også i 2012. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.
 • Sjefen for Kystvakten med tilhørende stabsfunksjoner er nå samlokalisert med én samlet kystvaktledelse på Sortland. En felles kystvaktledelse på Sortland legger til rette for synergier innenfor operative, administrative og økonomiske områder. Dette vil gi en mer effektiv ledelsesstruktur der kystvaktfaglige råd og beslutninger kan foretas i et sterkt faglig miljø, og bidra til Regjeringens satsing i nordområdene.
 • Marinejegerkommandoens avdeling for styrkeproduksjon med tilhørende stabs- og støtteelement videreføres ved Ramsund orlogsstasjon. I Ramsund har forurensning på land lekket ut i sjøen. Kildene er dels fjernet og dels sikret mot videre utlekking. I 2012 skal forurensede bunnsedimenter i sjøen fjernes. Regjeringen foreslår å bevilge 70,0 millioner kroner til formålet i 2012.
 • Ved Bodø hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly og luftvern videreføres, og redningshelikoptertjenesten vil videreføre døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege.
 • Forsvarets operative hovedkvarter videreføres på Reitan.
 • Aktiviteten ved Andøya flystasjon videreføres i 2012.
 • Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 videreføres ved Drevjamoen.
 • Troms heimevernsdistrikt 16 og Bjerkvik tekniske verksted videreføres i Bjerkvik.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nordland med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 13,5 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bruke ca. 150 millioner kroner til pågående byggeprosjekter i Nordland i 2012. Investeringene i Nordland gjennomføres i hovedsak i Bodø-området og i Ramsund. I Bodø gjennomføres det investeringer for å bedre boforholdene for Forsvarets ansatte, noe som er viktig for å rekruttere og beholde godt kvalifisert personell. Det gjennomføres også investeringer for å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på banedekket på Bodø hovedflystasjonen. Forsvarsdepartementet godkjente i september 2011 et prosjekt for å oppgradere skytefeltet i Ramsund, og prosjektet vil bli videreført i 2012.
 • I Nordland gjennomføres det nye tiltak i Bodin leir, i Bjerkvik, og på Andøya. Totalt foreslår Regjeringen å bruke om lag 40,0 millioner kroner på ENØK-tiltak i fylket i 2012. Tiltakene er til sammen beregnet å redusere utslipp av CO2–ekvivalenter med ca. 2 600 tonn pr. år.
 • Som nasjonalt og internasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter skal Nordland Røde Kors krigsminnemuseum i Narvik formidle kunnskap om krigen 1940–1945, med særlig vekt på Nord-Norge. Regjeringen foreslår å videreføre støtten til museet på 0,3 millioner kroner også i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bruke 26,47 millioner kroner til kartlegging av havbunnens mangfold (MAREANO) i de tre nordligste fylkene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til kompetanse­program for maritim virksomhet i arktiske havområder i de tre nordligste fylkene.
 • Regjeringen foreslår å øremerke 17,1 millioner kroner av Regjeringens reiselivssatsting til utvikling av reiselivsvirksomhet i nord.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å innhente geofysiske og geologiske grunnlagsdata i de tre nordligste fylkene.
 • Regjeringen foreslår å sette av 30 millioner kroner til kunnskapsutvikling om virkninger av økt satsing på verdiskaping i Nordland og Troms. Tiltaket er en oppfølging av Meld. St.10 (2010-2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og midlene vil bli fordelt mellom aktiviteter i regi av Nærings- og handels­departementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljødepartementet.
 • Andøya Rakettskytefelt er en vesentlig del av norsk romvirksomhet. For 2011 er det avsatt 7millioner kroner til revitalisering av dette rakettskytefeltet, og Regjeringen foreslår å sette av midler til dette formålet også i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til arbeidene med utbedring av havna i Træna. Prosjektet er framskyndet ett år i forhold til Kystverkets handlingsprogram, og omfatter utdyping, skjermingsmolo og oppmerking. Totalrammen for prosjektet er 234 mill kroner.
 • Torgværleden i Brønnøy kommune skal utdypes og merkes. Totalrammen for prosjektet er 55 millioner kroner, hvorav 50 millioner kroner er foreslått utbetalt i 2012.
 • Regjeringen foreslår å gi Bø kommune et tilskudd på 13,09 millioner kroner til kai i Steinesjøen.
 • Herøy kommune får tilsagn om tilskudd til kai i Hestøy på 5,368 millioner kroner.
 • Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Regjeringen foreslår å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • I løpet av våren 2012 er det planlagt vern av Lahku (Sundfjordfjella) som inngår i nasjonalparkplanen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 40 millioner kroner til rotenonbehandling av vassdrag smittet med lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsn regionen i 2012.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til utjevning av overføringstariffer dobles til totalt 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Nordland vil omfattes av ordningen i 2012.
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Regjeringen foreslår et samlet budsjett for NVE på om lag 850 mill kroner.
 • Regjeringen foreslår til sammen 150 millioner kroner til kartlegging, seismikk­undersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet, blant annet i uåpnede deler av nordøstlige Norskehavet.
 • Regjeringen foreslår til sammen 34 millioner kroner til blant annet kunnskaps­innhenting i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet.
 • Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på Helgeland. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Det vil kunne bli aktuelt å fremme forslag om bruk av bompenger til første fase av utbyggingen av E6 på Helgeland i 2012. I denne forbindelse vil det vurderes om deler av utbyggingen eventuelt skal gjennomføres som såkalt utviklingskontrakt, hvor både utbygging, drift og vedlikehold er inkludert.
 • Regjeringen foreslår å fullfinansiere prosjektet E6 Majavatn i Grane kommune i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 23 millioner kroner til prosjektet riksveg 80 Røvika – Strømsnes. Prosjektet inngår i Vegpakke Salten fase 1 og omfatter omlegging av riksveg 80 over en 5,9 kilometer lang strekning i Fauske kommune. Utbyggingen vil føre til at riksveg 80 mellom Fauske og Bodø blir innkortet med 6,2 kilometer. Anleggsarbeidene startet i oktober 2008, og prosjektet ble åpnet for trafikk i august i år. Midlene til prosjektet i 2012 vil bli nyttet til sluttoppgjør. I tilegg til den foreslåtte bevilgningen på 23 millioner kroner er det lagt til grunn 11 millioner kroner i statlig tilbakebetaling til bompengeselskapet.
 • Regjeringen Til riksveg 80 Løding - Vikan er det avsatt 191 millioner kroner. Prosjektet inngår i den planlagte Vegpakke Salten fase 2a. Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 kilometer ny veg, medregnet ny Tverlandet bru på om lag 700 meter. Prosjektet planlegges som firefelts veg med midtrekkverk over brua, og som tofelts veg på begge sider av brua. Om lag 1,9 kilometer gang- og sykkelveg inngår i prosjektet. Dette vil gi sammenhengende gang- og sykkelveg fra Tverlandet til Bodø sentrum. Utbyggingen vil føre til en innkorting av riksveg 80 mellom Fauske og Bodø på om lag to kilometer. Prosjektet vil fjerne et rasutsatt punkt ved Hopshamran og delfinansieres med midler fra budsjettposten Rassikring.
 • Regjeringen foreslår å fullfinansiere utbedringen i Dunderlandsdelen på E6 i Nordland.
 • Innenfor den statlige rammen til E6 er det også lagt opp til å utbedre E6 Korgenfjelltunnelen.
 • Innenfor den statlige rammen til ”E6 Trondheim – Fauske, med tilknytninger”, er det lagt opp til starte utbedringen av Umskardstunnelen på E12.
 • I budsjettforslaget vises det til at det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansering av utbyggingen av E6 bru over Rombakken, Hålogalandsbrua. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2). Forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering, kan det være mulig med anleggsstart i 2012 med bompenger. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført.
 • Til rassikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy er det foreslått 120 millioner kroner. Prosjektet omfatter flere rasoverbygg på til sammen om lag 0,8 kilometer, brede grøfter og voller. På delstrekningen Akkarvikodden – Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, skal det bygges en tunnel på vel 1,4 kilometer. Anleggsarbeidene startet i september 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til bygging av gang- og sykkelveg på E10 mellom Borg og Leknes. Det legges også opp til midler til tiltak for å sikre nødvendige sikkerhetsgodkjenning av tunnelene på E10 Lofast.
 • Grunnarbeidet med ombygging av Bodø godsterminal vil bli ferdig i 2012.
 • Fjernstyring av Nordlandsbanen: Delprosjektet Grong – Mosjøen ble ferdig i 2010, mens strekningen Eiterstraumen – Mosjøen overføres til delprosjektet Mosjøen- Bodø. Prosjektet er inntil videre stanset i påvente av avklaring av nytt signal- og sikringsanlegg. Videre framdrift og ny kostnadsramme vil bli avklart etter at Jernbaneverket har gjennomført installasjon av nytt sikringsanlegg på Sandnes-Stavanger og Ganddal godsterminal.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 255,55 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (9 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Nordland deltar.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår at fylket derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Nordland har 9 av 44 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lødingen kommune med 6,8 prosent, mens Træna kommune har lavest vekst med -0,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 103 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nordland hadde 36 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Nordland hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 43 961 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Nordland fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er samme vekst som landsgjennomsnittet på 4 prosent.

Finansielle indikatorer

Nordland fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 11,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 766 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i prosent

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

1804 Bodø

2,6

46 257

103

2 090 924

80 483

4,0

72 961

3,6

1805 Narvik

2,7

43 987

100

827 631

30 669

3,8

27 853

3,5

1811 Bindal

3,3

36 991

112

98 432

2 270

2,4

2 027

2,1

1812 Sømna

1,4

39 758

107

115 394

3 972

3,6

3 663

3,3

1813 Brønnøy

2,8

55 242

99

381 223

19 687

5,4

18 503

5,1

1815 Vega

-1,6

117 298

115

77 627

2 947

3,9

2 753

3,7

1816 Vevelstad

5,0

33 450

138

40 955

955

2,4

876

2,2

1818 Herøy

9,2

72 463

113

94 115

1 936

2,1

1 683

1,8

1820 Alstahaug

1,0

55 523

100

337 590

19 246

6,0

18 123

5,7

1822 Leirfjord

6,8

57 055

108

119 664

5 443

4,8

5 114

4,5

1824 Vefsn

2,6

40 040

98

631 701

28 032

4,6

25 989

4,3

1825 Grane

0,8

34 835

110

89 299

2 700

3,1

2 473

2,8

1826 Hattfjelldal

9,8

43 037

125

90 144

2 540

2,9

2 317

2,6

1827 Dønna

6,6

66 402

112

94 453

1 966

2,1

1 745

1,9

1828 Nesna

1,3

69 407

113

107 084

6 503

6,5

6 227

6,2

1832 Hemnes

3,8

65 369

104

244 695

11 560

5,0

10 906

4,7

1833 Rana

2,7

34 716

99

1 162 587

57 200

5,2

53 279

4,8

1834 Lurøy

1,1

25 240

110

143 884

5 598

4,0

5 304

3,8

1835 Træna

14,3

89 706

143

41 103

-234

-0,6

-310

-0,7

1836 Rødøy

-4,0

26 198

119

94 840

1 819

2,0

1 622

1,7

1837 Meløy

4,2

40 215

103

346 093

11 270

3,4

10 240

3,0

1838 Gildeskål

2,1

89 688

107

125 235

4 970

4,1

4 660

3,9

1839 Beiarn

1,0

50 759

119

68 896

1 098

1,6

940

1,4

1840 Saltdal

1,5

25 794

101

230 403

7 917

3,6

7 199

3,2

1841 Fauske

0,1

35 243

100

434 569

17 748

4,3

16 283

3,9

1845 Sørfold

-2,3

62 004

112

122 485

5 242

4,5

4 955

4,2

1848 Steigen

5,4

63 316

106

148 314

4 160

2,9

3 760

2,6

1849 Hamarøy

-1,3

72 051

113

109 448

1 396

1,3

1 132

1,0

1850 Tysfjord

:

:

106

123 256

3 505

2,9

3 199

2,7

1851 Lødingen

0,9

40 680

107

126 539

8 075

6,8

7 737

6,5

1852 Tjeldsund

-1,4

61 231

112

88 572

1 889

2,2

1 686

1,9

1853 Evenes

1,6

38 193

118

83 261

1 918

2,4

1 713

2,1

1854 Ballangen

-5,9

41 128

106

144 253

6 302

4,6

5 903

4,3

1856 Røst

-1,4

94 112

136

43 440

794

1,9

701

1,6

1857 Værøy

:

:

128

52 063

1 651

3,3

1 536

3,0

1859 Flakstad

2,4

55 199

113

81 880

1 391

1,7

1 182

1,5

1860 Vestvågøy

0,5

38 737

99

531 840

26 447

5,2

24 796

4,9

1865 Vågan

0,1

19 469

99

416 267

16 373

4,1

14 989

3,7

1866 Hadsel

1,7

16 587

98

383 733

15 399

4,2

14 185

3,8

1867 Bø

2,0

73 866

107

164 930

5 689

3,6

5 264

3,3

1868 Øksnes

1,4

51 384

99

223 616

7 348

3,4

6 670

3,1

1870 Sortland

5,5

51 304

100

472 918

24 205

5,4

22 692

5,0

1871 Andøy

4,3

35 109

99

257 439

8 973

3,6

8 199

3,3

1874 Moskenes

-8,6

42 025

115

66 856

1 922

3,0

1 750

2,7

Fordeles gjennom året

     

64 799

       

Nordland

2,2

43 961

103

11 794 451

482 378

4,3

445 884

3,9

Nordland fylkeskommune

11,2

3 766

126

3 971 285

162 069

4,3

152 645

4,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen