Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,2 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Østfold. Det gir en økning på 78 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår også en økning på 945 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 470,7 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge et investeringstilskudd på 12 millioner kroner til INSPIRIA Science Senter, nytt vitensenter i Sarpsborg.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Østfoldmuseene med 1 million kroner, fra 21,9 til 22,9 millioner kroner. Videre foreslår Regjeringen å bevilge 4,1 millioner kroner til Viken Filmsenter, et samarbeid mellom Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,6 millioner kroner til Det Norske Blåseensemble anno 1734 for å kompensere økte utgifter i forbindelse med nye orkesteravtaler.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Det Norske Blåseensemble anno 1734

20 090

1 592

21 682

NonStopfestivalen i Moss

103

3

106

Opera Østfold

2 562

400

2 962

Punkt Ø

9 575

297

9 872

Studium Actoris

Viken filmsenter (gjelder også, Buskerud, Vestfold og Akershus)

932

29

961

4 100

Østfold Teater

6 496

201

6 697

Østfoldmuseene

21 931

1 000

22 931

Østfold

61 689

3 522

69 311

INSPIRIA Science Senter (investeringstilskudd)

18 000

 

12 000

 

 • Virksomheten ved Rygge flystasjon videreføres. Flystasjonen er midlertidig base for generalinspektøren for Luftforsvaret med stab, og redningshelikoptertjenesten viderefører døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på Rygge. Oslofjord heimevernsdistrikt 01 viderefører også sin aktivitet ved Rygge. Et prosjekt for å utbedre velferds- og fritidsbygget på Rygge etter en brann ble godkjent av Forsvarsdepartementet i 2010. Med dette prosjektet vil soldatene på Rygge igjen få et sted for velferdsaktiviteter under førstegangstjenesten. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2012.
 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Østfold med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bevilge 3,7 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Kommandanten på Fredriksten festning videreføres. Regjeringens satsing for å bedre vedlikeholdsnivået på Forsvarets festningsverk videreføres i 2012. Som et ledd i dette arbeidet fortsetter arbeidene med sikring av Fredriksten festning. 
 • Ved Fredrikstad skytefelt er tre baner tidligere ryddet ved Gansrød. Det planlegges nå tiltak ved Regimentsmyra. Resterende baner på Gansrød og håndgranatbanen ved Regimentsmyra skal saneres senere. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 5,0 millioner kroner på disse tiltakene i 2012.
 • Regjeringen foreslår at Hvaler kommune får tilskudd på 980 000 kroner til bygging av kai i Utgårdskilen.
 • Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Regjeringen foreslår å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Som en oppfølging av vannforvaltningsplanene er det lagt inn en styrking på 2 millioner kroner til totalt 8 millioner til tiltak i utvalgte vannområder med særskilte miljøutfordringer. Halden- og Morsavassdraget er blant de prioriterte områdene.
 • Regjeringen foreslår 6 millioner til vedlikehold av kanalanlegg som kulturminner i vassdrag. Haldenkanalen er ett av kulturminnene som mottar støtte også i 2012.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til utjevning av overføringstariffer dobles til totalt 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Østfold vil omfattes av ordningen i 2012.
 • Regjeringen foreslår en statlig investeringsramme 437 millioner kroner for strekningen Riksgrensen/Ørje – Oslo. I tillegg er det regnet med 155 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen prioriteres blant annet statlige midler og bompenger til videreføring av prosjektet Melleby – Momarken i Østfold. I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge midler til statlig refusjon til bompengeselskapet for prosjektet Krosby – Knapstad. Det er dessuten satt av midler til flere mindre tiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 380 millioner kroner på anleggsstart på den 8,3 kilometer lange strekningen E18 Melleby – Momarken. Av dette beløpet forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. På den om lag seks kilometer lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland skal det bygges en om lag 150 meter lang trefelts tunnel. Resten av strekningen fram til Melleby skal bygges som tofelts veg uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. Videre det planlagt to planskilte kryss, ett ved Homstvedt og ett ved Laugslet. Utbyggingen vil gi bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og miljøforhold. Det legges opp til anleggsstart i oktober i år, og prosjektet skal etter planen åpne for trafikk i 2014.
 • Innenfor den statlige investeringsrammen for E6-strekningen Oslo – Svinesund er det blant annet prioritert midler til rehabilitering av bruer på E6 ved Sandesund øst. Innenfor denne rammen er det også satt av midler til fullfinansiering av undergang ved Remmen på riksveg 21.
 • Regjeringen forslår å prioritere flere tunneler og utbedringer ved Moss ferjekai, på riksveg 19, innenfor midler som er avsatt til mindre utbedringer.
 • Regjeringen forslår å bevilge midler til sluttføring av prosjektet Halden driftsbanegård, som startet i 2007. Prosjektet skal legge til rette for moderne og hensiktsmessig drift av regiontogene på Østfoldbanen. Det blir etter planen ferdig vinteren 2011/2012.
 • Østfoldbanens Østre linje etableres som erfaringsstrekning for nytt signalsystem av typen ERMTS. Regjeringen forslår å bevilge 179 millioner kroner til videreføring av arbeidet i 2012.
 • For å bedre sikkerhet, tilgjengelighet og universell utforming, foreslår Regjeringen å bevilge 432 millioner kroner til plattformforlengelser i 2012. På Østfoldbanen er det satt av midler til Råde stasjon.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 21,05 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Østfold deltar.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe

som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Østfold

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent.

I Østfold har 13 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Skiptvet kommune med 6,6 prosent, mens Rømskog kommune har lavest vekst med 2,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 2 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Østfold hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 37 509 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Østfold fylkeskommune


Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012
Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Østfold fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 9,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 579 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i prosent

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

0101 Halden

-0,8

48 062

95

1 268 497

68 514

5,7

64 029

5,3

0104 Moss

1,8

6 231

95

1 268 959

43 778

3,6

39 113

3,2

0105 Sarpsborg

2,9

35 899

95

2 291 044

116 860

5,4

108 755

5,0

0106 Fredrikstad

-0,5

47 382

95

3 197 351

156 622

5,2

145 133

4,8

0111 Hvaler

8,4

57 679

97

183 471

6 683

3,8

6 021

3,4

0118 Aremark

0,7

31 083

107

82 209

4 346

5,6

4 129

5,3

0119 Marker

2,6

36 396

97

161 327

8 200

5,4

7 668

5,0

0121 Rømskog

4,7

31 027

119

47 519

946

2,0

842

1,8

0122 Trøgstad

3,5

24 873

95

238 041

11 096

4,9

10 305

4,5

0123 Spydeberg

1,3

40 583

95

240 260

12 150

5,3

11 337

5,0

0124 Askim

2,4

37 130

96

638 481

32 554

5,4

30 265

5,0

0125 Eidsberg

-0,1

49 502

95

491 839

27 451

5,9

25 767

5,5

0127 Skiptvet

1,7

11 248

94

166 591

10 341

6,6

9 793

6,2

0128 Rakkestad

1,8

51 116

94

366 151

13 452

3,8

12 284

3,5

0135 Råde

0,8

27 886

95

299 969

14 678

5,1

13 593

4,7

0136 Rygge

0,7

34 021

95

615 329

27 538

4,7

25 311

4,3

0137 Våler

-1,8

31 746

96

198 530

6 892

3,6

6 186

3,2

0138 Hobøl

-0,3

32 907

96

212 437

10 038

5,0

9 290

4,6

Fordeles gjennom året

 

 

10 000

       

Østfold

1,1

37 509

95

11 978 003

572 140

5,0

529 821

4,6

Østfold fylkeskommune

9,9

5 759

89

2 402 549

105 054

4,6

94 127

4,1

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen