Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Rogaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 8,6 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Stavanger. Det gir en økning på 105 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 983,5 millioner kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen Stord/Haugesund. Det gir en økning på åtte studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 600 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 267,2 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til Misjonshøgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner til Høgskulen landbruk og bygdenæringar.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 39 millioner kroner til nytt konserthus i Stavanger. Stavanger Symfoniorkester er foreslått med en økning i tilskuddet på 5,4 millioner kroner, blant annet for å dekke drift i nytt konserthus.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Dalane Folkemuseum

Filmkraft Rogaland (filmfond)

Filmkraft Rogaland (filmsenter)

3 090

2 000

3 500

96

1 257

3 186

2 000

4 757

Haugalandmuseene

3 386

105

3 491

Haugesund Teater AS

8 931

1 069

10 000

Jærmuseet

15 775

489

16 264

Kammermusikkfestivalen i Stavanger (ICMF)

1 701

53

1 754

Kapittelfestivalen i Stavanger

666

21

687

Misjonsarkivet

1 203

37

1 240

Museum Stavanger/2009: Rogaland kunst.museum

14 826

1 500

16 326

Rogaland Teater AS

48 346

1 499

49 845

Ryfylkemuseet

4 620

600

5 220

Stavanger Symfoniorkester

61 669

5 412

67 081

Tou Scene

683

21

704

Rogaland

170 396

12 159

182 555

Konserthus i Stavanger (investeringstilskudd)

39 000

 

39 000

 

 • Regjeringen foreslår å gi Haugesund Teater et tilskudd i 2012 på 10 millioner kroner, en økning på vel 1 million kroner, blant annet til samarbeid med Rogaland teater.
 • Museum Stavanger får i budsjettforslaget en økning på 1,5 millioner kroner, blant annet i forbindelse med drift og formidling ved Utstein kloster.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Ryfylkemuseet med 600 000 kroner, til et samlet tilskudd på 5,22 millioner kroner.
 • Sjøforsvarets og Luftforsvarets rekruttutdanning videreføres på Madla og redningshelikoptertjenesten viderefører døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på Sola. Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 videreføres i Vatneleiren utenfor Sandnes. Vertslandstøtte til NATOs Joint Warfare Center videreføres.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner til tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Rogaland med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent.
 • I januar 2011 godkjente Forsvarsdepartementet et prosjekt på et av Forsvarets radaranlegg i Rogaland. Prosjektet omfatter en teknisk utbedring av anlegget, noe som vil bedre arbeidsforholdene for de ansatte på stasjonen. Byggeprosjektet blir videreført i 2012.
 • Nedrebøheia skytefelt er lagt ned. Tilbakeføring og miljøsanering gjennomføres i 2011, og blant annet revegetering sluttføres i 2012. Regjeringen foreslår å bruke ca. 2,0 millioner kroner til formålet, hvorav ca. 0,5 millioner kroner påløper i 2012.
 • Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Regjeringen foreslår å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10,2 millioner kroner til Norsk Oljemuseum. Driften av virksomheten finansieres gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd.
 • Petoro ivaretar, på vegne av staten, interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Selskapet har forretnings­kontor i Stavanger. Regjeringen er opptatt av å styrke Petoros kompetanse i oppfølging av modne felt. Regjeringen foreslår å bevilge 281,2 millioner kroner til Petoro i 2012. Problemstillingenes omfang og kompleksitet knyttet til økt utvinning fra de modne feltene, krever økte ressurser og kompetanse for at Petoro skal kunne bidra effektivt med konkrete innspill i interessentskapene. Regjeringen foreslår å styrke Petoros budsjett med 17,2 millioner kroner i 2012 for å følge opp utfordringene.
 • Oljedirektoratet (OD) har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel og er et viktig rådgivende organ for Olje- og energi­departementet (OED). OD utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med undersøkelser etter og utvinning av petroleumsforekomster på sokkelen. Sammen med OED er OD sektorforvalter for petroleumsvirksomheten og skal bidra til en helhetlig etterlevelse av de rammer som etableres for virksomheten gjennom vedtak i Stortinget og i Regjeringen. OD har hovedkontor i Stavanger og lokalt kontor i Harstad. Regjeringen foreslår et samlet budsjett for OD på om lag 470 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til utjevning av overføringstariffer dobles til totalt 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Rogaland vil omfattes av ordningen i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til prosjektet riksveg 510 Solasplitten i 2012. Av dette beløpet er 28 millioner kroner forutsatt finansiert ved tilskudd fra Sandnes kommune, mens resten forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet har en lengde på om lag fire kilometer og skal bygges som tofelts veg med midtrekkverk. Den nye vegen inngår i en ny veglenke mellom E39, Stavanger lufthavn Sola og stamnetthavna i Risavika. Vegen er tilrettelagt for seinere utbygging til firefelts veg. Prosjektet omfatter også omlegging av lokalvegnettet, med blant annet bygging av gang- og sykkelveger. Anleggsarbeidene tok til i august 2010, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i september 2012.
 • I budsjettforslaget vises det til at det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for forlengelse av Nord-Jærenpakken, der finansieringen av Eiganestunnelen inngår. Ekstern kvalitetssikring (KS2) er startet opp. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført. Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene nord for sentrum, medregnet en 3,7 kilometer lang tunnel. Bygging av deler av Eiganestunnelen er en forutsetning for bygging av riksveg 13 Ryfylkesambandet (Ryfast).
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til fullføring av prosjektet E39 Stangeland – Sandved og til refusjon til Sandnes kommune. I tillegg er det forutsatt midler til første etappe i ombyggingen av Susortkrysset på E39.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til utbedring av E39 ved Helleland jernbanebru. I tillegg er det satt av midler til å videreføre arbeidet med veglys på E39 på delstrekningen mellom Vest-Agder grense og Krossmoen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 125 millioner kroner til prosjektet riksveg 13 Tysdalsvatnet. Prosjektet omfatter omlegging av riksveg 13 på strekningen Vatne – Skreppeneset gjennom bygging av 3,5 kilometer tunnel og 1,6 kilometer ny veg i dagen. Gjennomføring av prosjektet vil gjøre riksveg 13 sikrere forbi det mest rasutsatte punktet ved Svoa. Anleggsarbeidene startet i februar 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2013. De foreslåtte midlene i 2012 er i sin helhet forskutterte midler fra Rogaland fylkeskommune.
 • Utbedringen av riksveg 13 mellom Osberg og Kilane videreføres i 2012.
 • Regjeringen foreslår også å bevilge midler til å fullføre prosjektet riksveg 13 Osberg i Suldal kommune. Prosjektet åpnes for trafikk i desember i år.
 • Samferdselsdepartementet legger til grunn at Ryfast bygges som et riksveganlegg, og inngår i riksveg 13 etter trafikkåpning. Det er lokalpolitisk tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av Ryfast. Ekstern kvalitetssikring er startet. Regjeringen vil først ta stilling til prosjektet etter at kvalitetssikringen er gjennomført. Prosjektet omfatter to undersjøiske tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Hundvågtunnelen er om lag 5,5 kilometer, og Solbakktunnelen er om lag 14 kilometer lang. Utbyggingen av Ryfast er avhengig av at deler av Eiganestunnelen i Stavanger blir bygd.
 • Innenfor en samlet statlig investeringsramme på 188,6 millioner kroner for E134 Drammen – Haugesund med tilknytinger er det blant annet prioritert midler til oppfølging av Haugalandspakka: Det legges opp til anleggsstart på krysset i Førresbotn i februar 2012. For prosjektet E134 Skjold – Solheim legges det opp til anleggsstart i februar 2012, mot tidligere forutsatt høsten 2011.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 59 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Sandnes – Stavanger i 2012. Dobbelsporstrekningen, som ble tatt i bruk i november 2009, har et midlertidig signalanlegg. Jernbaneverket planlegger å inngå en ny rammeavtale for signal- og sikringsanlegg ved årsskiftet 2011/2012, og Sandnes-Stavanger blir det første avropet på denne avtalen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å starte arbeidet med nytt signal – og sikringsanlegg for Ganddal godsterminal. Anlegget anskaffes sammen med nytt signal- og sikringsanlegg for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 32,22 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (2 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Rogaland

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012
Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent.

I Rogaland har 11 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Gjesdal kommune med 5,9 prosent, mens Forsand kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Rogaland i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Rogaland hadde 16 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Rogaland hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Rogaland hadde i gjennomsnitt 26 575 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Rogaland fylkeskommuneVekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

Finansielle indikatorer

Rogaland fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 7,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 174 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

1101 Eigersund

0,3

33 178

97

624 382

23 956

4,0

21 648

3,6

1102 Sandnes

1,0

24 898

102

2 906 438

158 147

5,8

146 873

5,3

1103 Stavanger

0,5

20 807

109

5 730 606

264 308

4,8

240 752

4,4

1106 Haugesund

-0,9

35 030

97

1 524 818

59 168

4,0

53 636

3,6

1111 Sokndal

11,5

50 121

99

161 001

5 182

3,3

4 679

3,0

1112 Lund

0,5

29 495

100

162 631

5 065

3,2

4 575

2,9

1114 Bjerkreim

0,0

29 591

101

135 378

3 964

3,0

3 555

2,7

1119 Hå

6,6

11 453

97

718 743

31 071

4,5

28 445

4,1

1120 Klepp

2,7

20 186

99

761 071

39 040

5,4

36 241

5,0

1121 Time

6,3

32 614

98

711 824

36 474

5,4

33 790

5,0

1122 Gjesdal

1,0

34 878

98

460 724

25 516

5,9

23 852

5,5

1124 Sola

0,7

22 709

107

1 074 463

55 445

5,4

51 235

5,0

1127 Randaberg

-2,5

38 814

102

459 528

17 198

3,9

15 485

3,5

1129 Forsand

10,7

72 997

112

79 170

1 956

2,5

1 776

2,3

1130 Strand

0,3

31 289

97

516 254

23 588

4,8

21 800

4,4

1133 Hjelmeland

9,7

57 438

106

154 789

5 709

3,8

5 266

3,5

1134 Suldal

10,8

38 490

108

220 218

6 329

3,0

5 741

2,7

1135 Sauda

-0,4

51 598

106

241 961

7 711

3,3

6 982

3,0

1141 Finnøy

0,2

20 634

108

163 292

8 311

5,4

7 861

5,1

1142 Rennesøy

0,8

59 989

105

213 025

11 291

5,6

10 591

5,2

1144 Kvitsøy

9,7

26 580

129

38 589

1 249

3,3

1 167

3,1

1145 Bokn

3,7

33 481

117

54 661

2 825

5,5

2 696

5,2

1146 Tysvær

0,6

51 667

97

474 393

16 442

3,6

14 869

3,2

1149 Karmøy

-0,8

18 462

95

1 712 397

90 145

5,6

83 883

5,2

1151 Utsira

27,2

78 769

201

26 042

868

3,4

833

3,3

1160 Vindafjord

4,9

35 414

103

421 351

14 625

3,6

13 280

3,3

Fordeles gjennom året

     

13 224

 

Rogaland

1,4

26 575

102

19 760 972

915 329

4,9

841 257

4,4

Rogaland fylkeskommune

7,5

6 174

93

4 173 131

170 006

4,2

152 151

3,8

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen