Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Det gir en økning på 37 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 875 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene.
 • Regjeringen foreslår videre en økning på 7,4 millioner kroner i husleiekompensasjon for nytt sentralbygg. Totalt foreslås en bevilgning på 290 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår at Norsk Country Treff i Breim blir tildelt knutepunktstatus fra 2012 med et tilskudd på 1,2 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at Opera Nordfjord får en økning i tilskuddet på 300 000 kroner.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på knappe 26 millioner kroner til Nasjonalt prosjekt - lokalsykehus, Nordfjord.
 • Redningshelikoptertjenestens detasjement i Florø, med døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege videreføres i 2012.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Sogn og Fjordane med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke ca. 0,3 millioner kroner på slike tiltak i 2012.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Den norske bokbyen - Fjærland

333

10

343

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

4 756

147

4 903

Musea i Sogn og Fjordane

23 168

718

23 886

Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen (NKD)

2 797

87

2 884

Opera Nordfjord

2 981

300

3 281

Norsk Country Treff, Breim

500

700

1 200

Sogn og Fjordane Teater LL

16 250

504

16 754

Sogn og Fjordane

50 785

2 466

53 251

 

 • Nesje skytefelt er lagt ned. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av forurenset masse og tilbakeføring til opprinnelige stand er i all hovedsak gjennomført i 2011, noe arbeid gjenstår i 2012.
 • Bremanger kommune får tilsagn om tilskudd til kai i Kalvåg på 9,375 millioner kroner.
 • Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Regjeringen foreslår å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Regjeringen foreslår et samlet budsjett for NVE på om lag 850 mill kroner i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til E 39 Torvund – Teigen. Prosjektet omfatter en om lag 5,5 kilometer lang strekning i Høyanger kommune. Om lag 2,6 kilometer blir lagt i tunnel. Bygging av gang- og sykkelveg og tilpassing til lokalvegsystemet inngår i prosjektet. Den nye vegen vil føre til en innkorting av E39, Kyststamvegen, med 0,9 kilometer. Anleggsarbeidene tok til i desember 2009, og prosjektet skal etter planen åpne for trafikk høsten i desember 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til å videreføre arbeidet med prosjektet E39 Anda ferjekai. Det er også foreslått midler til E39 Lavik ferjekai.
 • Regjeringen foreslår også å bevilge midler til videre planlegging, prosjektering og andre forberedelser med sikte på anleggsstart i 2013 på deler av strekningen E39 Vadheim – Sande – Førde.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner er kroner til E39 Kvivsvegen. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i desember 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 215 millioner kroner til E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug. Prosjektet omfatter omlegging av en om lag 11 kilometer strekning. Ved Borlaug skal det bygges rundkjøring og ny bru for riksveg 52. Gjennom den trange, nederste delen av dalføret skal det bygges en om lag fire kilometer lang tunnel opp til Maristova. Utbyggingen vil fjerne fire rasutsatte punkt på strekningen. Ny Honung bru på E16 og forskjæringene til tunnelen ble utført som egen entreprise i 2011. Arbeidene på hovedentreprisen startet i september i år, og prosjektet skal etter planen åpne for trafikk i 2014.
 • Regjeringen foreslår å fullfinansiere utbedringen av E16 på strekningen Seltun – Stuvane i Lærdal kommune.
 • For hele strekningen riksveg 15 Otta – Måløy foreslår Regjeringen en statlig ramme på 109,9 millioner kroner til investeringstiltak. Innenfor denne rammen har Regjeringen prioritert midler til å videreføre strakstiltak i Strynefjellstunnelene i Sogn og Fjordane. Midlene i 2012 går i hovedsak til å utbedre gjenstående problemer med vannlekkasjer og skader på kjørebanen og isproblemer om vinteren. Tiltak for å sikre 4,2 meter frihøyde inngår også i arbeidet.
 • I tillegg prioriteres arbeid med en del mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak, blant annet videreføring av arbeidet med å utbedre strekningen Rise bru – Stryn øst.
 • I budsjettforslaget for 2012 foreslår Regjeringen å bevilge statlige midler til prosjektering av riksveg 5 Loftesnes bru, med sikte på anleggsstart i 2013.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 97,14 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (9 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Sogn og Fjordane

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012
Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent.

I Sogn og Fjordane har 12 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Aurland kommune med 7,0 prosent, mens Gulen kommune har lavest vekst med 2,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Sogn og Fjordane i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 101 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sogn og Fjordane hadde 20 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i gjennomsnitt 52 647 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012
Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er likt som landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer

Sogn og Fjordane fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 14,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 11 799 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i prosent

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

1401 Flora

1,4

67 733

100

552 723

28 067

5,3

26 242

5,0

1411 Gulen

6,0

29 340

108

139 977

3 630

2,7

3 267

2,4

1412 Solund

2,6

55 196

132

59 331

1 952

3,4

1 820

3,2

1413 Hyllestad

2,2

49 855

112

88 316

2 945

3,5

2 717

3,2

1416 Høyanger

-0,5

85 888

101

224 492

10 165

4,7

9 514

4,4

1417 Vik

7,7

39 503

109

150 931

4 795

3,3

4 374

3,0

1418 Balestrand

0,0

36 992

113

84 590

3 867

4,8

3 667

4,5

1419 Leikanger

9,7

51 225

104

113 177

6 980

6,6

6 621

6,2

1420 Sogndal

0,8

37 182

98

319 779

16 185

5,3

15 082

4,9

1421 Aurland

5,8

38 337

116

99 720

6 544

7,0

6 275

6,7

1422 Lærdal

-0,5

88 906

109

123 089

4 233

3,6

3 884

3,3

1424 Årdal

-0,2

67 212

103

266 191

10 481

4,1

9 572

3,7

1426 Luster

9,2

41 744

102

261 796

8 804

3,5

8 062

3,2

1428 Askvoll

2,5

53 934

105

163 120

6 229

4,0

5 769

3,7

1429 Fjaler

-1,2

39 852

102

162 811

7 432

4,8

6 987

4,5

1430 Gaular

0,0

38 520

102

149 088

4 587

3,2

4 157

2,9

1431 Jølster

1,9

51 811

100

164 812

9 008

5,8

8 543

5,5

1432 Førde

2,8

67 587

99

544 844

31 452

6,1

29 528

5,7

1433 Naustdal

-1,6

49 005

101

142 797

6 692

4,9

6 279

4,6

1438 Bremanger

8,6

64 040

107

222 771

9 317

4,4

8 733

4,1

1439 Vågsøy

1,8

41 056

99

297 973

10 074

3,5

9 143

3,2

1441 Selje

-0,9

56 540

101

150 015

5 296

3,7

4 864

3,4

1443 Eid

3,2

50 522

95

269 151

10 925

4,2

10 018

3,9

1444 Hornindal

4,1

34 883

110

74 416

3 695

5,2

3 510

5,0

1445 Gloppen

7,1

33 903

98

299 822

17 682

6,3

16 805

5,9

1449 Stryn

1,7

36 188

96

346 810

14 874

4,5

13 795

4,1

Fordeles gjennom året

     

11 300

Sogn og Fjordane

2,8

52 647

101

5 483 844

244 910

4,7

228 227

4,3

Sogn og Fjordane fylkeskommune

14,7

11 799

131

2 053 168

84 045

4,3

79 751

4,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen