Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det gir en økning på 225 studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslås en bevilgning på 3,5 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på om lag 23,1 millioner kroner til Artsdatabanken og 5,2 millioner kroner til BIBSYS, som administreres ved NTNU.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det gir en økning på 185 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 3,7 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 723,3 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner for å finansiere ferdig treårige studieplasser opprettet i 2009 ved Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning. Totalt foreslås en bevilgning på 99,3 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår at Dokkhuset scene får et tilskudd på 0,8 millioner kroner i 2012.
 • Trondheim Symfoniorkester får en økning på vel 3 millioner kroner i Regjeringens forslag. 1,1 millioner kroner er øremerket styrking av opera- og musikkteateraktiviteten.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Birka

1 804

56

1 860

Cirka Teater

729

23

752

Dokkhuset scene

800

800

Midtnorsk filmfond

1000

1000

Midtnorsk filmsenter

4 750

4 750

Midtnorsk Jazzsenter

1 951

60

2 011

Midtnorsk Vitensenter - skolesekkmidler

1 493

46

1 539

Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

97 821

5 032

102 853

Nidarosdomens guttekor

494

15

509

Olavsfestdagene i Trondheim

8 567

600

9 167

Teaterhuset Avant Garden

3 206

99

3 305

Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)

1 454

45

1 499

Trondheim Internasjonale kammermusikkonkurranse (TICC)

744

23

767

Trondheim Jazzorkester

1 901

59

1 960

Trondheim Kammermuskkkfestival

1 701

53

1 754

Trondheim Symfoniorkester

67 273

3 085

70 358

Trondheim Voices

710

22

732

TrondheimSolistene

2 764

86

2 850

Trøndelag Teater AS

59 710

1 851

61 561

Ungdommens Kulturmønstring

8 126

251

8 377

Sør-Trøndelag

266 198

12 206

278 404

 

 • Regjeringen foreslår at Olavsfestdagene beholder sin knutepunktstatus, og får en økning på 0,6 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag økes med 5 millioner kroner til nær 102,9 millioner kroner for å bidra til museets arbeid med bygningsvern og kystkultur.
 • Regjeringen foreslår at virksomheten ved Ørland hovedflystasjon knyttet til kampfly og luftvern videreføres. Redningshelikoptertjenesten vil videreføre døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege. På Ørland hovedflystasjon ferdigstilles investeringsprosjektet for utbedring av flyplassdekker i 2012.
 • Regjeringen foreslår at virksomheten ved Forward Operating Location Ørland videreføres. Dette er en del av NATO Airborne Early Warning and Control Force. Som en av NATOs to operative, flernasjonale enheter, skal denne styrken sikre god overvåking og kontroll av luftrommet.
 • Forsvarets understøttelse av forhåndslagret materiell til det amerikanske marinekorpset videreføres. Lagrene er etablert i Sør- og Nord-Trøndelag, mens mottaksfasilitetene er tilknyttet flyplassene på Værnes og Ørland.
 • Regjeringen foreslår at Luftkrigsskolen og Luftforsvarets musikkorps videreføres i Trondheim.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Sør-Trøndelag med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 4,8 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Kommandanten på Kristiansten festning videreføres. Som et ledd i utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk avsluttes prosjekt for sikringstiltak på Kristiansten festning i Trondheim i 2012.
 • Gurulia/Bue-Nebb skytefelt er besluttet lagt ned. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av forurenset masse, fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering planlegges startet opp i 2012. Regjeringen foreslår å bruke ca. 9,0 millioner kroner til formålet.
 • Regjeringen foreslår å sette av 61,4 millioner kroner i 2012 for nødvendige tiltak for å begrense forurensning knyttet til tidligere gruvevirksomhet ved Løkken gruver. Regjeringen foreslår samtidig å bevilge inntil 190 millioner kroner for framtidig gjennomføring av tiltakene.
 • Regjeringen foreslår at Frøya kommune får tilskudd på 440 000 kroner til rehabilitering av kai i Ørnflaugvågen, samt et tilskudd på 410 000 kroner til rehabilitering av kai i Bremnesvågen.
 • Regjeringen foreslår å styrke forvaltningen av verneområdene på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Regjeringen foreslår også å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Regjeringen mener at Enova SF og Energifondet er viktige verktøy for å stimulere til miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Gjennom forvaltningen av midlene fra Energifondet skal Enova være en pådriver for utvikling av markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Satsingen gjennom Enova vil bli rettet mot økt bruk av andre energibærere enn olje, gass og elektrisitet til oppvarming, energieffektivisering i industri og bygninger og fullskala demonstrasjon av ny energiteknologi.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til utjevning av overføringstariffer dobles til totalt 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Sør-Trøndelag vil omfattes av ordningen i 2012.
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Regjeringen foreslår et samlet budsjett for NVE på om lag 850 millioner kroner i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge en stor andel av bompengene i forbindelse med Miljøpakken til de store vegprosjektene E6 Sentervegen – Tonstad og riksveg 706 Dortealyst – Stavne. På lokalvegnettet fullføres utbyggingen i Forsøkslia på delstrekningen Kystadlia – Byåsvegen. I tillegg er det blant annet forutsatt gjennomført en rekke tiltak for økt sykkelbruk i Trondheim. Trafikksikkerhetstiltak i Trondheim sentrum blir dessuten prioritert. Regjeringen foreslår også å bevilge midler til å videreføre kollektivtrafikktiltak, blant annet innføring av sanntidssystem på en rekke holdeplasser og signalprioritering for kollektivtrafikken.
 • Regjeringen viser i budsjettforslaget til at Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har gått inn for å forskuttere inntil 100 millioner kroner til prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen i Sør-Trøndelag. Det foreligger ikke godkjente reguleringsplaner for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken når tilstrekkelige avklaringer foreligger.
 • I Regjeringen foreslår å bevilge statlige midler til prosjektering og andre forberedende arbeider med sikte på anleggsstart på prosjektene E6 Oppdal sentrum og E6 Vindalsliene – Korporals bru i 2013.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til å videreføre arbeidet med midtrekkverk og gang- og sykkelveg på E6 mellom Hagen og Gyllan. For E6 i Trondheim er det også satt av midler til å videreføre kollektivtrafikktiltak.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 95 millioner kroner til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Hele beløpet forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport i Trondheim. Strekningen er 2,3 kilometer lang. Her skal en delstrekning på 1,3 kilometer utvides fra to til fire felt, mens resten av strekningen skal utvides fra fem til seks felt. Nytt Tillerkryss i to plan inngår i prosjektet, sammen med bygging av ny kollektivveg fra Sentervegen til Sivert Tonstads veg, bruer og underganger for gang- og sykkeltrafikken og støyskjerming for utsatte boliger langs vegen. Forberedende arbeider startet høsten 2010, hovedarbeidene tar til høsten 2011, og hele prosjektet skal etter planen være ferdig i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 730 millioner kroner til E6 Nidelv bru – Grillstad E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 590 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim fra ny Nidelv bru (Pirbru) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter om lag 4,5 kilometer dels ny firefelts veg og dels utbedret veg. Om lag 2,4 kilometer av strekningen er tunnel. Etter en oppdatering av reguleringsplanen justeres prosjektet ved at alle vegene inn mot Rotvollkrysset får fire gjennomgående felt. Dette gjelder Omkjøringsvegen, Innherredsvegen og E6 nordover. Anleggsarbeidene startet høsten 2009. Det legges opp til å åpne deler av prosjektet for trafikk høsten 2013, mens hele prosjektet vil etter planen stå ferdig i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 109 millioner kroner til riksveg 706 Dortelyst – Stavne, som inngår i prosjektet i Miljøpakken for transport i Trondheim. Prosjektet omfatter vel 420 meter ny veg, medregnet betongtunnel under jernbanesporene for Stavne – Leangsbanen og Dovrebanen. Bygging av om lag 800 meter gang- og sykkelveg og 200 meter kollektivgate er ellers noen av tiltakene i prosjektet. Forberedende arbeider tok til våren 2010, hovedarbeidene startet i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2012. Midlene som er foreslått i budsjettet for 2012 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Gevingsåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag fører til 1,7 kilometer kortere linje i forhold til tidligere trasé og kan redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer. Tunnelen vil også gi økt kapasitet på strekningen mellom Hommelvik og Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med den rasutsatte traséen toget kjørte på før. Prosjektet startet i 2009, og tunnelen ble satt i drift i august 2011. Regjeringen foreslår å bevilge 26 millioner kroner til avsluttende arbeider og sluttoppgjør i 2012.
 • Trondheim stasjon byggetrinn 1: Prosjektet omfatter nye adkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtiltak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon. Det legges opp til byggestart i 2012. Regjeringen foreslår å bevilge 41 millioner kroner til prosjektet i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområder.
 • Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.
 • Forutsatt at Sør- Trøndelag/Trondheim gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, foreslår Regjeringen å tildele Trondheimsregionen 110 millioner kroner i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 83,92 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Sør-Trøndelag deltar.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.
 • Regjeringen foreslår at Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvides fra Bergen, Trondheim, Oslo og Akershus til også å omfatte hele Hordaland og Trøndelagsfylkene. Bakgrunnen for forslaget er at kontorene i Bergen og Trondheim mottar mange henvendelser fra nærliggende kommuner. Husleietvistutvalget er et tvisteløsningsorgan som kan behandle alle typer tvister om leie av bolig etter husleielovene av 1939 og 1999. Utvalget er et lavterskeltilbud for leiere og utleiere om tvisteløsning med kort saksbehandlingstid og lave kostnader.
 • Regjeringen foreslår å utvide kap. 581, post 74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling til også å omfatte områder med dårlige levekår i Trondheim, i tillegg til områdesatsing i Groruddalen i Oslo og Bergen. Det er viktig å forebygge utvikling av problemområder som bærer preg av dårlige levekår og manglende vedlikehold av boliger og uteområder. Hovedsakelig er det et kommunalt ansvar å utvikle gode lokalsamfunn, steder og bomiljøer, men staten kan støtte dette arbeidet ved å bidra med finansiering og kompetanse. Regjeringen foreslår at 1,5 millioner kroner av den samlede bevilgning på 47,5 millioner kroner går til Trondheim.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Sør-Trøndelag

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012
Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent.

I Sør-Trøndelag har 7 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Oppdal kommune og Orkdal kommune med 5,6 prosent, mens Roan kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Sør-Trøndelag i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sør-Trøndelag hadde 13 av 25 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 4,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 52 331 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012
Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

Finansielle indikatorer

Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 11,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 410 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i prosent

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

1601 Trondheim

4,4

54 827

98

7 160 767

293 224

4,3

265 372

3,8

1612 Hemne

3,9

37 416

99

201 714

8 458

4,4

7 808

4,0

1613 Snillfjord

2,8

50 137

113

67 179

1 692

2,6

1 540

2,3

1617 Hitra

4,4

99 100

104

210 389

10 214

5,1

9 548

4,8

1620 Frøya

6,6

59 324

107

223 022

7 449

3,5

6 729

3,1

1621 Ørland

1,5

81 404

98

230 904

8 082

3,6

7 293

3,3

1622 Agdenes

15,4

25 340

110

106 373

3 038

2,9

2 772

2,7

1624 Rissa

4,4

54 000

99

322 383

12 035

3,9

11 034

3,5

1627 Bjugn

-0,4

60 580

101

226 955

11 505

5,3

10 807

5,0

1630 Åfjord

1,1

73 355

102

168 849

6 803

4,2

6 309

3,9

1632 Roan

6,0

101 496

117

64 857

1 611

2,5

1 459

2,3

1633 Osen

0,2

44 528

112

68 539

2 474

3,7

2 318

3,5

1634 Oppdal

4,7

40 280

98

308 722

16 505

5,6

15 479

5,3

1635 Rennebu

4,2

49 507

101

137 322

5 100

3,9

4 699

3,5

1636 Meldal

2,8

23 344

104

201 631

7 655

3,9

7 058

3,6

1638 Orkdal

2,2

25 375

95

500 852

26 380

5,6

24 636

5,2

1640 Røros

2,6

49 306

99

266 684

13 962

5,5

13 103

5,2

1644 Holtålen

0,8

47 292

103

110 239

3 531

3,3

3 218

3,0

1648 Midtre Gauldal

7,0

60 001

99

291 592

11 741

4,2

10 821

3,9

1653 Melhus

4,6

57 963

95

660 614

33 175

5,3

30 868

4,9

1657 Skaun

9,8

34 811

95

299 857

13 658

4,8

12 623

4,4

1662 Klæbu

2,8

36 165

99

263 122

10 721

4,2

9 816

3,9

1663 Malvik

3,7

35 639

96

550 488

23 523

4,5

21 532

4,1

1664 Selbu

-1,0

51 817

101

205 495

7 609

3,8

6 998

3,5

1665 Tydal

4,6

18 699

113

52 872

1 707

3,3

1 577

3,1

Fordeles gjennom året

     

55 500

     

Sør-Trøndelag

4,2

52 331

98

12 956 919

541 753

4,4

495 316

4,0

Sør-Trøndelag fylkeskommune

11,4

7 410

94

2 883 688

113 565

4,1

101 782

3,7

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen