Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir en økning på 105 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 900,8 millioner kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 12,1 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 13,8 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen.
 • For å sikre oppføring av framtidige studentboliger i Kristiansand er byen fra 2012 å anse som et pressområde. Det vil si at når byen får tildelt tilsagn om studentboliger vil de få et tilskudd på 250 000 kroner per hybelenhet mot i dag kr. 200 000.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,4 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet. Stiftelsen mottok en ekstrabevilgning på 500 000 kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2011, og Regjeringen foreslår å videreføre denne økningen i 2012. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid.

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Agder naturmuseum og botaniske hage

3 375

105

3 480

Agder Teater A/S

25 397

10 065

35 462

Arkivet, Stiftelsen

1 251

39

1 290

ASSITEJs barne- og ungdomsfestival

212

7

219

Christiansand Protestfestival

290

9

299

Fullriggeren Sørlandet

4 371

136

4 507

Kristiansand Symfoniorkester

42 830

11 526

54 356

Nettsted for unge kunstnere, Trafo.no

1 823

57

1 880

Opera Sør, Kristiansand

4 684

2 119

6 803

Sørlandets Kunstmuseum

8 101

251

8 352

Vest-Agder-museet

13 636

423

14 059

Vest-Agder

105 970

24 737

130 707

Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet (investeringstilskudd)

64 000

 

64 000

 

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 64 millioner kroner til Kilden Teater og Konserthus. De tre institusjonene Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør får en samlet økning i budsjettforslaget for 2012 på 22 millioner kroner til drift i det nye teater- og konserthuset.
 • Luftforsvarets grunnleggende befalsutdanning og teknisk utdanning er konsentrert rundt Luftforsvarets skolesenter på Kjevik og videreføres.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Agder med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 1,4 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Regjeringen foreslår at Lindesnes kommune får tilskudd til videre utdyping i Båly havn på 1,11 millioner kroner.
 • Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner til E39 Fardal - Osestad. Midlene i 2012 vil gå til sluttoppgjør, legging av slitelag og asfaltering av eksisterende E18. Anleggsarbeidene tok til i november 2009, og strekningen skal etter planen åpne for trafikk i november i år.
 • Regjeringen foreslår å bevilge midler til byggingen av midtrekkverk på E39 ved Flekkefjord. I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge midler til å starte byggingen av midtrekkverk på E39 mellom Rosseland og Storenes bru.
 • Arbeidene med Nodeland kryssingsspor på Sørlandsbanen i Songdalen kommune ferdigstilles i 2011. Sammen med andre kryssingsspor på Sørlandsbanen vil prosjektet øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal. Anleggsarbeidene startet i 2010. I 2012 gjennomføres etterarbeider på prosjektet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområder.
 • Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.
 • Forutsatt at Vest Agder/Kristiansandsområdet gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, foreslår Regjeringen å tildele Kristiansandsregionen 60 millioner kroner i 2012.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 34,72 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Vest-Agder deltar.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2012.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Vest-Agder


Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012

Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent.

I Vest-Agder har 7 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Marnardal kommune med 7,6 prosent, mens Sirdal kommune har lavest vekst med 0,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Vest-Agder i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vest-Agder hadde 6 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Vest-Agder hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 47 488 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Vest-Agder fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012
Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

Finansielle indikatorer

Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 9,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 089 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i prosent

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

1001 Kristiansand

1,1

50 289

98

3 561 652

148 499

4,4

135 145

3,9

1002 Mandal

3,3

51 273

95

667 008

39 997

6,4

37 696

6,0

1003 Farsund

1,8

43 092

94

421 373

15 064

3,7

13 613

3,3

1004 Flekkefjord

1,7

43 132

96

432 241

16 440

4,0

15 021

3,6

1014 Vennesla

4,0

35 672

95

587 736

27 624

4,9

25 580

4,6

1017 Songdalen

1,5

56 511

95

267 593

17 534

7,0

16 614

6,6

1018 Søgne

0,5

38 580

96

448 482

21 142

4,9

19 475

4,5

1021 Marnardal

9,1

62 627

102

129 598

9 114

7,6

8 772

7,3

1026 Åseral

18,7

37 393

114

63 323

1 606

2,6

1 470

2,4

1027 Audnedal

8,4

63 351

107

98 364

4 477

4,8

4 222

4,5

1029 Lindesnes

3,3

68 512

95

220 780

5 764

2,7

5 040

2,3

1032 Lyngdal

-0,9

25 242

94

359 455

21 004

6,2

19 806

5,8

1034 Hægebostad

6,4

30 449

108

93 451

3 516

3,9

3 263

3,6

1037 Kvinesdal

7,5

45 180

100

285 962

9 200

3,3

8 330

3,0

1046 Sirdal

13,4

79 414

128

118 900

709

0,6

417

0,4

Fordeles gjennom året

     

6 000

 

Vest-Agder

2,6

47 488

97

7 761 920

343 189

4,6

315 964

4,2

Vest-Agder fylkeskommune

9,7

7 089

95

1 787 098

65 138

3,8

58 242

3,4

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen