Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Vestfold. Det gir en økning på 65 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 1,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 420,2 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestfoldmuseene med 1,5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 1 million kroner til Haugar Vestfold Kunstmuseum.
 • Regjeringen vil styrke politiet. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter, og fra 2010 har opptaket vært på 720 studenter. Dette høye opptaket videreføres også i 2012. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.
 • Luftforsvarets stasjon på Mågerø videreføres og den Kongelige norske marines musikkorps videreføres i Horten.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestfoldmuseene med 1,5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 1 million kroner til Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Tiltak (alle beløp i 1000 kroner)

Vedtak 2011

Endring

Forslag 2012

Festspillene i Vestfold

2 666

83

2 749

Heyerdahl-instituttet

1 159

36

1 195

Markedet for scenekunst, Sandefjord

204

6

210

Preus museum

9 744

302

10 046

Stella Polaris

1 276

40

1 316

Vestfoldmuseene IKS

22 918

1 500

24 418

Vestfold

37 967

1 967

39 934

Haugar Vestfold Kunstmuseum (investeringstilskudd)

   

1 000

 

 • Regjeringen vil styrke politiet. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter, og fra 2010 har opptaket vært på 720 studenter. Dette høye opptaket videreføres også i 2012. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.
 • Luftforsvarets stasjon på Mågerø videreføres og den Kongelige norske marines musikkorps videreføres i Horten.
 • Kommandanten på Karljohansvern videreføres. Som et ledd i utbedringen av de nasjonale festningsverkene blir det i 2012 utført vedlikeholdstiltak på Fredriksvern verft i Stavern og på Karljohansvern i Horten.
 • Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Vestfold med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 2,9 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Regjeringen foreslår å investere for ca 40,0 millioner kroner i 2012 i eiendom, bygg og anlegg i Vestfold. I Horten er Strømsund bro mellom Østøya og Mellomøya planlagt ferdigstilt i 2012.
 • Regjeringen foreslår at Larvik kommune får tilskudd til flytebrygger i Ula og Hølen fiskerihavner på 100 000 kroner.
 • Tjøme kommune får tilsagn om tilskudd til flytekai og utdyping i Sandøsund/Verdens Ende. Dette kommer i tillegg til tidligere tilsagn til samme prosjekt.
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Regjeringen foreslår et samlet budsjett for NVE på om lag 850 millioner kroner i 2011.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 600 millioner kroner til prosjektet E18 Gulli – Langåker. Midlene forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende tofelts veg til firefelts veg med 26 meter bredde over en strekning på 25,5 kilometer i Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommuner. Dagens veg skal utbedres og gjøres om til nordgående kjørebane, mens det skal bygges ny sørgående kjørebane. I prosjektet inngår også bygging av sju toplankryss, bygging 10 kilometer gang- og sykkelveg langs Raveien og flere trafikksikkerhetstiltak. Arbeidene startet i august i år, og prosjektet skal etter planen åpne for trafikk i 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 450 millioner kroner til E18 Sky i Vestfold – Langangen i Telemark. Av dette beløpet forutsettes 270 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefelts veg i Larvik og Porsgrunn kommuner, nord for dagens E18. Utbyggingen vil føre til en innkorting av E18 med om lag 0,8 kilometer. Anleggsarbeidene startet i august i 2009, og prosjektet skal etter planen åpne for trafikk i juli 2012.
 • Prosjektet nytt dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg startet i 2009 og er planlagt å være ferdig i november 2011. Strekningen har en lengde på 7,7 kilometer, medregnet tilkoplinger til eksisterende jernbanetrasé. Nytt dobbeltspor vil utgjøre 5,4 kilometer, med 1,6 kilometer i tunnel. Prosjektet ferdigstilles med midlertidig signalanlegg. Fornyelse av jernbaneteknisk anlegg på Tønsberg stasjon vil bli utført senere når permanent signalanlegg installeres. Regjeringen foreslår å bevilge 77 millioner kroner til prosjektet i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 839 millioner kroner til videreføring av prosjektet Holm – Holmestrand – Nykirke i 2012. Prosjektet omfatter 14,3 kilometer med dobbeltspor, med 11,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon skal anlegges i fjell, med to spor til plattform og to gjennomgående spor som er tilrettelagt for hastighet inntil 250 km/t. Prosjektet gir økt kapasitet for framføring av tog slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen reduseres. Anleggsarbeidet startet i juli 2010 og skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2015-2016.
 • Utbygging av strekningen Farriseidet – Porsgrunn vil føre til redusert reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn fra 34 minutter til mellom 12 og 16 minutter. Banen ble opprinnelig planlagt som enkeltsporet bane med to kryssingsmuligheter. I Nasjonal transportplan 2010 – 2019 ble det lagt opp til at det skal vurderes dobbeltspor på strekningen. Samferdselsdepartementet har i 2011 gjennomført en utvidet ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet, hvor kostnadsoverslag er kvalitetssikret for begge alternativer. Regjeringen vil foreta en nærmere vurdering av kvalitetssikringen, og deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det tas sikte på byggestart i 2012, og Regjeringen foreslår derfor å sette av 100 millioner kroner til formålet i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 11,5 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Vestfold deltar.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011-2012 er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1 000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2011. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2010. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2011. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011-2012), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Vestfold


Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012
Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Vestfold har 3 av 14 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Stokke kommune med 5,4 prosent, mens kommunene Re og Sande har lavest vekst med 3,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2011.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Vestfold i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vestfold hadde 2 av 14 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Vestfold hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vestfold hadde i gjennomsnitt 28 364 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2010. Landsgjennomsnittet var 32 534 kroner per innbygger.

 

Vestfold fylkeskommune


Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012
Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Vestfold fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 3,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 8 059 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 887 kroner per innbygger.

Kommune

 

Vekst fra RNB

2011 til 2012

Vekst fra anslag

på regnskap 2011-2012

Netto drifts-

resultat i prosent

av drifts-

inntektene

2010

Netto

lånegjeld

2010

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2010

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2012

(1 000 kr)

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

Prosent

1

2

3

4

5

6

7

8

0701 Horten

0,5

27 871

94

1 125 615

48 806

4,5

44 793

4,1

0702 Holmestrand

6,3

42 071

95

431 350

17 630

4,3

16 065

3,9

0704 Tønsberg

-1,4

46 947

97

1 743 381

73 335

4,4

66 990

4,0

0706 Sandefjord

6,5

9 036

96

1 898 543

78 589

4,3

71 759

3,9

0709 Larvik

-0,2

15 745

95

1 872 432

70 586

3,9

64 009

3,5

0711 Svelvik

1,9

42 977

95

281 977

10 348

3,8

9 346

3,4

0713 Sande

2,9

35 904

95

386 505

13 636

3,7

12 320

3,3

0714 Hof

2,4

25 949

100

153 060

5 684

3,9

5 210

3,5

0716 Re

2,3

46 744

98

404 890

14 407

3,7

13 049

3,3

0719 Andebu

0,0

33 459

95

245 490

9 880

4,2

9 055

3,8

0720 Stokke

4,4

32 311

95

469 933

24 275

5,4

22 563

5,0

0722 Nøtterøy

4,6

28 326

98

916 886

44 642

5,1

41 253

4,7

0723 Tjøme

-1,8

59 383

97

208 878

10 079

5,1

9 318

4,7

0728 Lardal

1,4

22 259

103

120 746

4 806

4,1

4 434

3,8

Fordeles gjennom året

     

7 860

       

Vestfold

2,1

28 364

96

10 267 548

426 655

4,3

390 116

3,9

Vestfold fylkeskommune

3,1

8 059

91

2 105 162

98 862

4,9

89 515

4,4

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, 1 000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i 1 000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst[1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

[2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd

Til toppen