Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afrika

Regjeringen foreslår å bevilge 2,68 milliarder kroner til utviklingssamarbeid til Afrika over regionbevilgningen i 2012. I tillegg går betydelige deler av andre bevilgninger til Afrika, bl.a. til ren energi, skogbevaring og helseinnsats.

Regjeringen følger opp utviklingssamarbeidet med land i Afrika med spesiell oppmerksomhet på kapasitetsbygging på områder der Norge har spisskompetanse. Støtten til energisektoren og klimarobust landbruk trappes opp. Norge vil fortsatt bidra til å styrke landenes evne til å levere velferdstjenester innen helse og utdanning, blant annet gjennom budsjettstøtte, sektorstøtte og bidrag gjennom internasjonale organisasjoner. For Nigeria, Tanzania og Malawi foreslås det særskilt støtte til arbeidet for å oppnå FNs tusenårsmål for redusert barnedødelighet og bedret mødrehelse. Støtten til hiv- og aidsarbeidet videreføres (se Hiv og aids).

Krig og konflikt er den største trusselen mot økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon i Afrika. Støtte til konflikthåndtering, fredsbygging og kamp mot seksualisert vold har derfor høy prioritet. Norge har et aktivt engasjement på Afrikas Horn, Den demokratiske republikken Kongo, Uganda og Sudan. Sudan ble 9. juli 2011 delt i to stater. Norsk engasjement både i Sør-Sudan og Sudan vil fortsette. Norge vil fortsatt bidra aktivt i arbeidet mot sjørøveri både internasjonalt og med prosjekter på land som tar sikte på å styrke rettsapparatet i Somalia.

Afrika gis høyere prioritet i den norske klima- og skogsatsingen. Arbeidet i Kongo-bassenget er særlig viktig. Regjeringen ønsker å styrkenæringslivssamarbeid med afrikanske land.

Se også FNs tusenårsmål, Fred og forsoning, Kapitalflukt, Hiv og aids og Klima og miljø – utviklingssamarbeid.