Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avgift - HFK- og PFK-gasser

Avgiftsplikten på HFK (hydrofluorkarboner) og PFK (perfluorkarboner)skal i prinsippet omfatte alle blandinger av HFK og PFK. Regjeringen foreslår å utvide avgiftsplikten til å omfatte HFK- og PFK-gasser som i dag ikke er eksplisitt omfattet av avgiftsvedtaket. Dette gjelder blant annet gasser som utvikles for å erstatte KFK og HKFK. Det foreslås videre at avgrensingen av hvilke gasser som faller inn under avgiften, blir gitt i særavgiftsforskriften.

For å sikre at avgiftene på HFK og PFK tilsvarer avgiftsnivået på mineralolje (lett olje og diesel) foretas en mindre justering av satsene. Justeringen gir økt inntekt på om lag 13 millioner kroner påløpt og 12 millioner kroner bokført i 2012.

For nærmere omtale av forslaget vises det til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.15.