Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avskrivning

Regjeringen foreslår at driftsmidler i saldogruppen for bygg og anlegg skal kunne avskrives med en forhøyet avskrivningssats på 10 prosent dersom brukstiden ikke anses å overstige 20 år. Videre foreslår Regjeringen å presisere i skatteloven at hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv. skal avskrives i bygg- og anleggsgruppen.

Regjeringen foreslår at det presiseres i skatteloven at anlegg for overføring og distribusjon av kraft samt elektroteknisk utrustning skal avskrives i saldogruppe g med en sats på 5 prosent selv om det benyttes i annen virksomhet enn kraftforetak.

Regjeringen foreslår å innføre en forhøyet avskrivningssats for husdyrbygg i landbruket på 6 prosent. Det foreslås at endringene gis virkning fra og med inntektsåret 2012.

Det vises til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 17.