Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Båtmotoravgiften

Regjeringen foreslår å lovfeste forvaltningspraksis om å gi refusjon for båtmotoravgiften dersom en båtmotor returneres til selger i utlandet på bakgrunn av reklamasjon i garantitiden. Det gjelder allerede et tilsvarende fritak for varer som returneres til lager i Norge. Hensynet bak nevnte praksis er å sørge for at avgiftsbyrden ikke blir større for importerte varer enn for varer produsert i Norge, og dermed oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

For nærmere omtale av forslaget vises det til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.6.