Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boliger i distriktene - tilskudd

Regjeringen foreslår at det opprettes en treårig forsøksordning som skal bidra til utviklingen av attraktive lokalsamfunn gjennom å stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger i kommuner med små og usikre boligmarkeder og/eller mangel på boliger. Forsøket vil omfatte 10-12 utvalgte kommuner. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til forsøksordningen i 2012.

Kommunen kan bruke tilskuddet til oppføring og rehabilitering/ombygging av boliger for utleie til personer som ønsker å prøvebo i kommunen. Kommunen kan også tildele tilskuddet til selskaper, stiftelser og lignende for etablering av utleieboliger til samme formål, og til privatpersoner som er tilflyttere til kommunen. Tilskuddet skal primært benyttes til oppføring av bolig, men kan i særlige tilfeller gis til rehabilitering/ombygging av brukt bolig. Når tilskuddet gis til privatpersoner, kan det ikke overstige 20 prosent av prosjektkostnadene, og makismalt tilskudd er 600 000 kroner.

Detaljerte søknadskriterier vil bli lagt ut på Husbankens nettsider.

Les mer i Kommunal- og regionaldepartementets fagproposisjon, programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg, kapittel 581 post 70 Boligetablering i distriktene.