Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bygdeutvikling - skattefritak

Regjeringen foreslår at tilskudd innenfor det distriktspolitiske virkeområdet til investering i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr innenfor rammen av bygdeutvikling (BU-midler) skal få samme skattefritak som tilskudd til investeringer i distriktene innenfor rammen av Kommunal- og regionaldepartementets regional- og distriktspolitiske virkemidler.

Det innebærer at tilskuddet ikke anses som skattepliktig inntekt for mottakeren dersom driftsmidlet ikke realiseres innen fem år etter at det ble ervervet. Tilskuddet kommer heller ikke til fratrekk i avskrivningsgrunnlaget for faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr som er delfinansiert med BU-midler.

Det vises til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 18.