Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift på luftfart

CO2-utslipp fra luftfartssektoren skal etter planen inkluderes i EUs kvotesystem fra 2012, jf. direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet). Dette innebærer at også flyginger til/fra andre europeiske land vil stå overfor en CO2-pris.

Regjeringen foreslår at CO2-avgiften på mineralolje reduseres tilsvarende forventet pris for luftfartskvoter. På den måten holdes CO2-prisen for innenriks luftfart uendret.

Satsen på mineralolje som benyttes til innenriks luftfart som ikke blir omfattet av kvotesystemet, foreslås videreført. En reduksjon i CO2-avgiften for innenriks luftfart tilsvarende kvoteprisen tilsier at avgiftssatsen nå reduseres med 27 øre per liter. Dette forutsetter at direktivet gjennomføres som planlagt.

Se også Kvotesystem og Luftfart.

For nærmere omtale av forslaget vises det til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.11.