Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

E-helse - Elektroniske løsninger for samhandling

Regjeringen foreslår å bevilge 85 millioner kroner til nasjonal kjernejournal som ledd i samhandlingsreformen. I tillegg foreslås 3 millioner kroner til å videreutvikle nasjonal helseportal.

Sentrale tiltak i 2012 for å nå målene er:

  • Etablere nasjonal kjernejournal.
  • Videreutvikle den nasjonale helseportalen helsenorge.no.
  • Styrke standardiseringsarbeidet og sette i verk sertifiseringsordninger for funksjonaliteten i de viktigste systemene i helsesektoren.
  • Videreutvikle Norsk Helsenett SF og øke selskapets innsats innen informasjonssikkerhet, meldingsutveksling og bistand til kommunal sektor på området.
  • Utnytte teknologi slik at helsepersonell lettere kan skaffe seg kunnskap om sykdom, behandling, pleie og omsorg, beste praksis og retningslinjer.