Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eierskapsforvaltningen

Regjeringen foreslår å styrke Nærings- og handelsdepartementets eierskapsforvaltning med 5 millioner kroner.

Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser i 24 selskaper. Staten ønsker å være en profesjonell og krevende eier som, blant annet gjennom å utfordre selskapenes styrer, bidrar til en positiv utvikling for selskapene. Forslaget innebærer en styrking av statens analytiske og strategiske oppfølging av selskapene, bedret oppfølging av statens forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar og styrking av arbeidet med rekruttering av styremedlemmer. Tiltaket er en oppfølging av Regjeringens ambisjoner fremmet i eierskapsmeldingen (Meld. St.13 (2010-2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi.