Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energifondet

Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energifondet skal være en forutsigbar og langsiktig finansieringskilde for omleggingsarbeidet.

Totale inntekter til Energifondet i 2012 anslås til om lag 1 926 millioner kroner (inkludert renter som anslås til 130 millioner kroner).

Energifondet finansieres gjennom bevilgninger på statsbudsjettet og et påslag på nettariffen for uttak av kraft i distribusjons­nettet på 1 øre per kWh som anslås å gi inntekter på om lag 780 millioner kroner i 2012. Regjeringen foreslår å bevilge 1 016 millioner kroner, hvorav 996 millioner kroner kommer fra avkastning fra Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering. Som en del av Regjeringens satsing på miljøteknologi, foreslås det 20 millioner kroner til støtte til demonstrasjon av umodne teknologier innenfor havenergi.

Tilsagns­fullmakten på 400 millioner kroner foreslås videreført.

Midlene fra Energifondet forvaltes av Enova SF.

Les mer i Prop. 1 S for OED, del II, Programkategori 18.25 Energiomlegging.