Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Engangsavgiften

Regjeringen fortsetter omleggingen av engangsavgiften i miljøvennlig retning. Det foreslås å redusere innslagspunktene i CO2-komponenten med 5 g/km og å øke fradragene for biler med utslipp under 110 g/km. I tillegg økes vektingen av CO2 for varebiler fra 22 til 25 g/km.

Lokal luftforurensing er et problem i flere byer og tettsteder. For å bidra til at det velges biler med lave NOX-utslipp foreslår Regjeringen å innføre en NOX-komponent i engangsavgiften.

I tillegg foreslår Regjeringen å redusere effektkomponenten. Dermed blir det mindre lønnsomt å gjennomføre ulovlige effektøkninger etter registrering (såkalt trimming).

Alle endringene i engangsavgiften skjer innenfor en om lag provenynøytral ramme på kort sikt.

Se også Bilavgifter, Veibruksavgift, Omregistreringsavgiften og Vrakpanten.

For nærmere omtale vises det til pressemelding og Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.5.2.