Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

FNs tusenårsmål

Regjeringen foreslår å bevilge 550 millioner kroner til jenters utdanning og FNs barnefond (Unicef) sitt arbeid for å nå FNs tusenårsmål om utdanning for alle. Dette er en økning på 50 millioner kroner fra 2011.

Regjeringen foreslår også å bevilge over 2 milliarder kroner til arbeidet med FNs helserelaterte tusenårsmål i 2012. Det inkluderer bidrag til Verdens helseorganisasjon (WHO). Bevilgningen til Den globale vaksinealliansen (GAVI) foreslås økt med 150 millioner kroner.

Menneskers rett til et liv uten fattigdom er grunnlaget for tusenårsmålene. Regjeringen legger vekt på at Norge skal være en sterk pådriver for å sikre at målene nås fram mot 2015.

Status for tusenårsmålene viser at det er framgang, men understreker samtidig at det er behov for forsterket innsats fram mot 2015. Særlig gjelder dette bedre barne- og mødrehelse, et mål Norge har tatt et særlig ansvar for. Den norske innsatsen skjer blant annet i samarbeid med FN, Verdensbanken og globale helsefond. Støtten til Det globale vaksinealliansen (GAVI) skal bidra til at utviklingsland raskere får tilgang til nye og effektive vaksiner samt bedre integrerte helsesystemer i hvert enkelt land.

Regjeringen prioriterer også bekjempelse av smittsomme sykdommer gjennom Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, samt relevante FN-organisasjoner.

Regjeringen vil samtidig arbeide internasjonalt for å sikre kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, samt for å avkriminalisere abort.

Regjeringen viderefører satsingen på tusenårsmålet om utdanning. I tråd med den internasjonale arbeidsdelingen ønsker Regjeringen å gi en større del av utdanningsstøtten gjennom multilaterale institusjoner som FNs barnefond (Unicef) og Verdensbanken. Se også Utdanning og forskning globalt.

Les mer om FNs tusenårsmål på UDs nettside.