Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fattigdom

Regjeringen la sammen med statsbudsjettet for 2007 fram en handlingsplan mot fattigdom. Handlingsplanen er fulgt opp i de årlige statsbudsjettene, og omfatter tiltak under flere departementer. Tiltakene er rettet inn mot handlingsplanens mål om at alle skal gis muligheter til å komme i arbeid, at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte. Handlingsplan mot fattigdom videreføres i 2012.

Regjeringen legger som en oppfølging av Fordelingsutvalgets innstilling (NOU 2009:10) fram en stortingsmelding om fordelingspolitikken. Regjeringen presenterer i Meld. St. 30 (2010-2011) en bred politikk for en mer rettferdig fordeling.

Les mer i Meld. St. 30 (2010-2011) Fordelingsmeldingen.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet (Innsats mot fattigdom).