Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning - næringsrelevant

Regjeringen foreslår å bevilge 2,25 milliarder kroner til næringsrelevant forskning.

Bevilgningen omfatter 1 360 millioner kroner til Norges Forskningsråd, 285 millioner kroner til FoU-kontrakter i Innovasjon Norge og 610,9 millioner kroner til forskning og utvikling innenfor romvirksomhet.

Den foreslåtte bevilgningen til Norges forskningsråd over Nærings- og handels­departementets budsjett foreslås fordelt innenfor følgende hovedkategorier:

  • 790,85 millioner kroner til tiltak rettet direkte mot bedrifter for å stimulere til økt FoU- innsats – forskningsprogrammer og internasjonalt forskningssamarbeid. Tildelingen innebærer blant annet utlysning av betydelige midler under BIA-programmet.
  • 400,3 millioner kroner til forskningsinstitutter og annen infrastruktur.
  • 126,35 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater og nettverkstiltak. Dette er en styrking på 10 millioner kroner i forhold til 2011.
  • 42,5 millioner kroner til kompetansebygging og administrative støttetiltak

Ordningen med skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn) ble innført i 2003 og videreføres i budsjettet for 2012. Administrasjon av Skattefunnordningen foreslås styrket med 3 millioner kroner

Les mer i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.