Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret - kulturmeldingen

Regjeringen foreslår å øke kultursatsingen i Forsvaret med om lag 5 millioner kroner i 2012, og Regjeringen følger med det opp intensjonene i St.meld. nr. 33 (2008–2009) ”Kultur å forsvare”. Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon skal, gjennom kommandantskapene, museene og musikken, tilby et bredt spektrum av tiltak og aktiviteter. Forsvarsbygg har forvaltningsansvaret og det koordinerende ansvaret for kulturelle aktiviteter og næringsvirksomhet på festningene.

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på militærmusikken i 2012 i tråd med kulturmeldingen, spesielt rettet til de mindre musikkorpsene.

I tillegg foreslår Regjeringen å sette av ytterligere midler til vedlikeholdstiltak ved en rekke festningsanlegg. Festningsverkene er viktige kulturminner og formidlere av forsvarshistorie. Kommandantskapene og de militære festningskommandantene videreføres på samme måte som i 2011.

Forsvarets museumsvirksomhet har en viktig rolle som formidler av militærhistorien samtidig som museene også gjenspeiler verdier i dagens forsvar. I 2012 vil man fortsette å modernisere formidlings- og publikumsaktiviteten ved Forsvarets museer.

I 2012 skal det åpnes en permanent utstilling om personell i utenlandsoperasjoner. Dette er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge”.

Se også Forsvarets musikk og Festningsverkene