Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets miljøansvar

Forsvarssektorens miljø- og samfunnsansvar skal veie tungt i alle plan- og beslutnings­prosesser. Miljøvernarbeidet i forsvarssektoren omfatter forebygging av forurensning og opprydding etter tidligere tiders forurensning.

Regjeringen foreslår at bevilgninger til miljøtiltak økes reelt med 63 millioner kroner sammenlignet med 2011.

Som følge av Forsvarets endrede behov for skyte- og øvingsfelt, gjennomføres nød­vendig miljøsanering av 14 utrangerte skyte- og øvingsfelt før avhending i perioden 2009–2013. Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål videreføres i 2012. Aktivitetene omfatter blant annet eksplosivrydding. For 2012 foreslår Regjeringen å sette av 72 millioner kroner til tiltakene.

Regjeringen foreslår å bruke 70 millioner kroner til miljøsanering av forurensede sedimenter på sjøbunnen i Ramsund. Fjerning av forurenset masse planlegges igangsatt i 2012, med en påfølgende overvåkings­periode på 10 år.

Regjeringen foreslår å bruke 83 millioner kroner i 2012 til energiøkonomiseringstiltak med sikte på å redusere energiforbruket med 15 prosent. Et nytt program for energiøkonomisering starter opp i 2012 med tiltak fordelt på 3,2 millioner kvadratmeter bygningsareal over hele landet. Eksisterende varmesentraler basert på fossilt brensel skal ombygges til å benytte mer miljøvennlige og kostnadseffektive energibærere.