Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarsbudsjettet 2012

Regjeringen foreslår bevilgningsøkninger på 283 millioner kroner til oppfyllelse av bevilgningsforutsetningene i langtidsplanen for Forsvaret. Med dette blir den forutsatte bevilgningsopptrappingen på 895 millioner kroner (2012-priser) i løpet av langtidsplanperioden fullført.

Forslaget innebærer at:

  • Bevilgningene til forsvarsektoren økes (utenom lønns- og priskompensasjon) med netto 257,2 millioner kroner (0,65 prosent) i 2012 sammenlignet med 2011.
  • Bevilgningen til den særskilte kompensasjonsordningen for veteraner øker med 59 millioner kroner.
  • Inntektene reduseres netto med 84,8 millioner kroner, med tilsvarende reduksjon på utgiftssiden, blant annet knyttet til reduksjon av refusjoner fra NATO fordi Joint Warfare Center er ferdigstilt i 2011.

Samtidig frigjøres, i tråd med langtidsplanens forutsetninger, 315 millioner kroner (2012-priser) gjennom base- og effektiviseringstiltak og reduksjon i utgifter til personell som ble innvilget sluttpakke i perioden 2000–2005. Dermed vil en nå langtidsplanens mål om å frigjøre årlig til sammen 1 260 millioner kroner (2012-priser) fra og med 2012. I tillegg er det forventet at ytterligere driftsmidler for om lag 100 millioner kroner vil være frigjort ved utgangen av 2012 gjennom forsert avhendelse av eiendomsmasse. Samlet sett økes ressursinnsatsen til langtidsplanens prioriterte formål med 672 millioner kroner fra 2011 til 2012.

Forslaget til utgiftsramme er på 40 563 millioner kroner, med en inntektsramme på 4889 millioner kroner. Den nominelle økningen av forsvarsbudsjettet inklusiv lønns-, soldat- og priskompensasjoner og andre tekniske endringer er på 1314 millioner kroner.