Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Frivillighet

Regjeringen foreslår å bevilge 628 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Den nye ordningen for merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner ble etablert 1. januar 2010, og erstattet den tidlegere ordningen med kompensasjon for noen tjenester. Økningen fra 2010 til 2012 utgjør om lag 430 millioner kroner.

I Prop. 1 S (2009-2010) for Kulturdepartementet, s. 22 heter det: ”Regjeringen har besluttet å innføre en ny ordning for momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Ordningen trer i kraft 1. januar 2010 og skal trappes opp med en milliard kroner fram til 2014.

Bevilgningen til ordningen med merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner foreslås økt til 628 millioner kroner i 2012. Dette er en nominell økning på 19 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2011.

I 2010 mottok nærmerere 13 000 organisasjoner kompensasjon fra ordninga.

Samlet er bevilgningene til frivillighetsområdet på Kulturdepartementets budsjett om lag 870 millioner kroner i 2012. Siden 2006 har økningen vært 630 millioner kroner, eller 260 prosent.