Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klima og miljø – utviklingssamarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 milliarder kroner til Regjeringens klima- og skogsatsing i utviklingsland i 2012. I tillegg foreslår Regjeringen en tilsagnsfullmakt på 1,55 milliarder kroner knyttet til klima- og skogsatsingen.

Satsingen skal bidra til raske og kostnadseffektive reduksjoner i utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse, blant annet med sikte på å få på plass mekanismer for å regulere utslippene i en ny internasjonal klimaavtale. Følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet ble presentert i april 2011. Den viser blant annet at Norge har gitt et betydelig bidrag til framgangen innenfor programmet for redusert utslipp fra skogtap og skogforringelse (REDD+) i de internasjonale klimaforhandlingene. Kombinasjonen av politisk, økonomisk og institusjonell innsats har bidratt til å bringe REDD+ framover innen klimaforhandlingene.

Se følgeevalueringens rapporter her.

Regjeringens satsing på ren energi er også et sentralt i klima- og miljøpolitikken. Se omtale under Olje og energi.

Regjeringen foreslår økt satsing på tilpasning til klimaendringer i utviklingssamarbeidet. Satsingen vil konsentrere seg om forebygging av katastrofer, nasjonal planlegging og kunnskapsoppbygging, landbruk og matsikkerhet spesielt i Afrika, samt vannressursforvaltning. Den øvrige satsingen på klimatiltak videreføres i 2012, blant annet i form av støtte til klimaforskning, faglig samarbeid og næringsliv. Støtten til FNs klimapanel vil bli økt. Tiltak rettet inn mot ren energi og samarbeid om karbonfangst og lagring i utviklingsland er viktige. Arbeidet med å fremme norske synspunkter i klimaforhandlingene, herunder fremme av karbonfangst og lagring som klimapolitisk virkemiddel vil være en viktig oppgave for Regjeringen.