Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kollektivtransport

Transportbehovet i byområder øker som følge av stor vekst i folketallet. Behovet må møtes ved å satse mer på kollektivtransport.

Til sammen foreslår Regjeringen å bevilge om lag 13,1 milliarder kroner til kollektivtiltak i 2012.

Av dette gjelder 2,5 milliarder kroner statlig kjøp av persontransporttjenester med tog. Det er en økning av bevilgningen til formålet på 13,4 prosent fra saldert budsjett i 2011.

Videre foreslår Regjeringen å bevilge 9,9 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer på jernbanenettet. Det er en økning på 7,4 prosent sammenlignet med saldert budsjett 2011.

Regjeringen legger i budsjettforslaget også opp til å benytte 156,9 millioner kroner til kollektivtiltak og tiltak for universell utforming på vegnettet. Midlene skal hovedsakelig brukes til oppgradering av holdeplasser, knutepunkt og bygging av kollektivfelt.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 493,1 millioner kroner til særskilte tilskudd for kollektivtransport. Av dette er 411 millioner kroner satt av til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområder. Midlene skal dekke utgifter til allerede inngåtte avtaler, samt evalueringen av disse.

Videre har Regjeringen i sitt budsjettforslag satt av 45,1 millioner kroner til ordningen med tilskudd til tilgjengelighetstiltak innen kommunenes og fylkeskommunenes ansvarsområde og 22 millioner kroner til ordningen med tilskudd til kollektivtransport i distriktene.

I tillegg har Regjeringen satt av 5 millioner kroner til å utvikle en nasjonal reiseplanlegger og nasjonal forvaltning av elektronisk billettering.

Regjeringens forslag tar også høyde for å benytte 10 millioner kroner til en ny forsøksordning med et forbedret tilbud til TT-brukere (tilrettelagt transport) med tunge funksjonshemninger.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet om kollektivtransport og pressemelding om forsøksordning for TT-brukere.