Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien

Regjeringen vil styrke de sentrale velferdstjenestene gjennom gode fellesskapsløsninger. Kommunesektoren har det overordnede ansvaret for mange av disse oppgavene. Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke gjennom de inntektsrammene som Stortinget fastsetter. Kommuner og fylkeskommuner har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Det innebærer at kommunene og fylkeskommunene må foreta nødvendige prioriteringer mellom de ulike oppgavene og utnytte ressursene effektivt. Samtidig har staten et overordnet ansvar for at det er samsvar mellom de oppgaver som kommunesektoren pålegges, og de ressurser som gjøres tilgjengelige.

Kommuner og fylkeskommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd, og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene og fylkeskommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål. Gebyrene er innbyggernes egenbetaling for spesifikke tjenester. De frie inntektene utgjør i 2012 om lag tre fjerdedeler av kommunesektorens samlede inntekter.

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter fra 2011 til 2012 er i Nasjonalbudsjettet 2012 anslått til 5 milliarder 2012-kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 3¾ milliarder kroner fra 2011 til 2012, eller 1,3 prosent. Veksten er i tråd med innarbeidet praksis regnet i forhold til inntektsanslaget for 2011 i Revidert nasjonalbudsjett 2011. Regnet i forhold til oppdatert anslag på regnskap for 2011 innebærer Regjeringens budsjettforslag en reell økning i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 4 milliarder kroner. Realveksten i de frie inntektene anslås til 2¾ milliarder kroner i 2012. Det er da tatt hensyn til at skatteanslaget for 2011 er oppjustert.

En nærmere omtale av kommuneøkonomien er gitt i Nasjonalbudsjettet 2012 kap. 3.3.