Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneopplegget 2012

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på 5 milliarder kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Av veksten er 3,75 milliarder kroner frie inntekter, tilsvarende en realvekst på 1,3 prosent. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2011 i Revidert nasjonalbudsjett 2011. Regjeringens budsjettopplegg legger til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå i kommunesektoren.

Samhandlingsreformen iverksettes fra 2012. Som ledd i reformen overføres det om lag 5,6 milliarder kroner til kommunenes rammetilskudd fra de regionale helseforetakene. Midlene er knyttet til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester og ansvaret for utskrivningsklare pasienter. I tillegg vil det gis øremerket tilskudd til oppbygging av et øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunal regi.

Enkelte tiltak innen barnehage, barnevern, skole, helse, omsorg og samferdsel foreslås særskilt prioritert i 2012-budsjettet:

  • Maksimalprisen i barnehage holdes nominelt uendret
  • Minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager trappes opp
  • Økte midler til drift av barnehager i forbindelse med omleggingen av kontantstøtten
  • Økte investeringsrammer innenfor rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg og for transporttiltak i fylkene
  • Valgfag innføres for 8. trinn på grunnskolen
  • Tilskudd til etablering av dagtilbud for demente
  • Investeringstilskudd til ytterligere 1 500 sykehjemsplasser og omsorgsboliger
  • Økt bevilgning til det kommunale barnevernet

I tillegg foreslås skjønnstilskuddet til kommunene økt med 50 millioner kroner i 2012 til dekning av ekstraordinære utgifter til psykososial oppfølging i kommunene som følge av terrorangrepene 22. juli 2011.