Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Korreksjonsinntekt

Regjeringen foreslår å oppheve reglene om korreksjonsinntekt. Disse reglene skal sikre at inntekt som et aksjeselskap deler ut som utbytte, er skattlagt på selskapets hånd. Korreksjonsinntekten reverseres imidlertid når overskuddet kommer til beskatning etter ordinære regler, og reglene påvirker derfor i hovedsak bare tidspunktet for skattlegging. Reglene er svært kompliserte og legger store byrder på selskapene og ligningsmyndighetene. En oppheving av reglene vil derfor innebære en betydelig forenkling.

Det vises til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 16 og egen pressemelding om oppfølging av Evalueringsmeldingen.