Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Dette er i stor grad personer som uten et slikt program ville vært avhengig av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Formålet med kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønaden er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid. Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunene. Forvaltningen av programmet er lagt til NAV-kontoret. Programmet ble faset inn i takt med etableringen av NAV-kontorer, og ordningen ble landsdekkende fra 1. januar 2010.

Bevilgningen til dekning av kommunale merutgifter til kvalifiseringsprogrammet er fra 2011 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Det innlemmede beløpet er gitt en særskilt fordeling i inntektssystemet i 2011. Midlene gis en særskilt fordeling også i 2012. Sosialhjelpsnøkkelen legges til grunn i beregningen av midler til enkeltkommuner. Fordelingen etter sosialhjelpsnøkkelen alene gir store endringer i utbetalingene til en del kommuner fra 2011 til 2012. For å begrense konsekvensene for kommunene vil tilpasningen til nøkkelen bli gjort gradvis ved at endringene fordeles over to år.

Se også Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2012 (Grønt hefte).