Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet

Norge har siden 2009 bidratt med 500 millioner kroner årlig til jenters utdanning gjennom FNs barnefond (UNICEF). Denne satsningen foreslås styrket med 50 millioner kroner i 2012.

Regjeringen viderefører innsatsen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet. Integrering av kjønnsperspektivet styrkes som et gjennomgående krav i tilskuddsforvaltningen.

Regjeringen vil støtte opp under utviklingslandenes eget arbeid for å fremme kvinners rettigheter og likestilling, og vil bidra til å bedre muligheten til å finansiere kvinneorganisasjoner i fattige land.

Regjeringen vil fortsette arbeidet for å styrke kjønnsperspektivet og kvinners roller og innflytelse i forvaltningen av sårbare naturressurser. Innenfor arbeidet med klimatilpasning og bevaring av skog samt beredskap for klimaendringer og naturkatastrofer settes det av inntil 100 millioner kroner til dette.

De årlige bevilgningene til kvinne- og likestillingsrettet utviklingssamarbeid er mer enn doblet siden 2005. Oppfølgingen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og de øvrige resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet er også en sentral del av det norske likestillingsarbeidet. Å styrke kvinners deltakelse i forebygging og håndtering av konflikter, samt i fredsprosesser og fredsbygging er gitt høy prioritet. Innsatsen mot seksualisert vold i konflikt er betydelig økt de siste årene, blant annet gjennom FN. Kvinners rettigheter er et mål i seg selv. Samtidig er det en forutsetning for å nå andre utviklingspolitiske mål, fred og sikkerhet.