Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvotesystem - luftfart

CO2-utslipp fra luftfartssektoren skal etter planen inkluderes i EUs kvotesystem fra 2012. Kvoteplikten gjelder for CO2-utslipp fra flygninger til og fra EØS-området, inkludert innenriksflygninger og flygninger til og fra land utenfor EØS.Dette innebærer at alle flygninger til/fra utlandet vil stå overfor en CO2-pris. For innenriks luftfart blir CO2-avgiften redusert tilsvarende forventet pris for luftfartskvoter. CO2-avgiften for innenriks luftfart som ikke blir omfattet av kvotesystemet, foreslås videreført. Størstedelen av innenriks luftfarten vil bli omfattet av kvotesystemet og får dermed den reduserte satsen.

Se også CO2-avgift og Kvotesystem.

For nærmere omtale av forslaget vises det til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.11.