Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kystvakten

Regjeringen foreslår å bevilge 993 millioner kroner til Kystvakten. Medregnet intern ressursfrigjøring innebærer forslaget at ressursinnsatsen til Kystvaktens operative virksomhet økes med 6 millioner kroner sammenlignet med 2011. I tråd med langtidsplanen og Regjeringens nordområdesatsing og vektlegging av evne til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse er bevilgningene til Kystvakten økt betydelig gjennom de senere år. Fartøystrukturen er modernisert, og Kystvakten vil i 2012 disponere 14 fartøyer. Patruljeaktiviteten både i indre og ytre kystvakt videreføres på 2011-nivå.

De nye kystvaktfartøyene er multirolle-fartøyer som samlet og hver for seg har betydelig bedre egenskaper og kapasiteter enn fartøyene som erstattes. Spesielt gir dette økt overvåkningskapasitet og mobilitet, noe som vil forsterkes ytterligere ved innføringen av de nye maritime helikoptrene (NH-90) på de helikopterbærende fartøyene.

Regjeringen legger opp til at sjefen for Kystvakten med tilhørende stabsfunksjoner flyttes og lokaliseres med én samlet operativ kystvaktledelse på Sortland i Nordland med virkning fra årsskiftet 2011/2012. Dette vil gi en enhetlig og effektiv ledelsesstruktur der kystvaktfaglige råd og beslutninger kan foretas i et sterkt faglig miljø, og bidrar til Regjeringens satsing i nordområdene. Fartøyenes operative aktiviteter vil ikke bli påvirket av tiltaket.