Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsfremme

Regjeringen vil videreføre satsingen på samarbeid med og støtte til norsk næringsliv i utlandet. Det vil skje i samarbeid med departementer som håndterer internasjonale økonomiske spørsmål og bistand til næringslivet. Dette gjelder særlig de fem næringsdepartementene (NHD, OED, FKD, LMD og KRD), samt deres underliggende etater. Utenriksstasjonene er hjørnesteiner i regjeringens samlede virkemiddelapparat ute, sammen med Innovasjon Norges kontorer. I vertsland hvor Innovasjon Norge (IN) ikke er representert, skal stasjonene ivareta INs oppgaver.

Regjeringen har slått fast at det er en hovedoppgave for utenrikstjenesten å sikre norske økonomiske interesser i utlandet. Næringslivssamarbeid mellom land er et viktig utenrikspolitisk virkemiddel, og utenrikspolitikk er et viktig virkemiddel i næringspolitikken. Norsk næringsliv kan bidra til å nå en rekke utenrikspolitiske mål, med hensyn til verdiskaping og fattigdomsbekjempelse, omdømme og utøvelse av godt samfunnsvar ute.