Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordisk samarbeid

Det brede og dynamiske nordiske samarbeidet foregår både formelt i Nordisk ministerråd og uformelt mellom stats-, utenriks- og forsvarsministrene. Det jobbes med å effektivisere, modernisere og forenkle samarbeidet i Nordisk ministerråd. Dette vil bli fulgt opp under norsk formannskap i 2012. Hovedtema for det norske formannskapet vil være utviklingen av en bærekraftig velferdsstat i et nordisk perspektiv.

Forutsetningene for nordisk samarbeid er nå bedre som følge av endringene i det utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske landskapet i Norden. Hovedrammen er femlandssamarbeidet. Men land med særskilte fellesinteresser kan også samarbeide i andre konstellasjoner. Thorvald Stoltenbergs rapport om nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid, er fortsatt en viktig kilde til inspirasjon og konkrete tiltak. Rapporten har også bidratt til økt oppmerksomhet om Norden som region og om våre nærområder. Enigheten om en nordisk solidaritetserklæring på utenriksministermøtet i Helsingfors 5. april 2011 er et tydelig uttrykk for de nordiske lands vilje til å gå videre i arbeidet med å fordype det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet. Regjeringen arbeider med å konkretisere den nordiske solidaritetserklæringen blant annet gjennom samarbeid om digital sikkerhet.