Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene

Nordområdene er Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,5 milliarder kroner til regjeringens samlede nordområdetiltak. Nye satsinger for 2012 er blant annet å bygge den første av to nye stasjoner til grensevakten i Sør-Varanger, gjennomføre en kunnskapsinnhenting om virkninger av økt satsing på verdiskapning i Nordland og Troms, reise et nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø og styrke kapasiteten ved Storskog grensestasjon.

Regjeringen foreslår også å øke nivået på bevilgningene til kartlegging av petroleumsressursene i de nordlige havområder og til satellittnavigasjonsprogrammet Galileo. Det vil legges vekt på strategiske prosjekter som særlig kan stimulere det grensenære samarbeidet med Russland og i særlig grad prosjekter i forbindelse med Norges formannskap i Barentsrådet fra høsten 2011. I tillegg kommer videreføring av arbeidet i Arktisk råd, herunder etablering av permanent sekretariat i Tromsø, gjennomføring av avtalen om søk og redning samt utvikling av et internasjonalt instrument for oljesølberedskap og -håndtering.

Regjeringen legger denne høsten fram sin første melding til Stortinget om nordområdene. Meldingen gir en helhetlig oversikt over regjeringens politikk i nordområdene, herunder regjeringens nordområdestrategi fra 2006, og handlingsplanen Nye byggesteiner i nord fra 2009.

I budsjettforslaget for 2012 legger Regjeringen opp til at nordområdestrategien blant annet følges opp på følgende måte:

Forsvarsdepartementet:
Hovedutfordringene i nord, knyttet til klimaendringer og økt kommersiell aktivitet, er velkjente. Behovet for støtte fra Forsvaret til det sivile samfunn vil kunne øke som følge av økt kommersiell aktivitet i nord. Det er derimot lite sannsynlig at økt aktivitet isolert sett vil føre til sikkerhetspolitiske motsetninger. Trolig vil det i større grad være utviklingen i det generelle forholdet mellom øst og vest som påvirker de sikkerhetspolitiske forholdene i nord.

Et godt samarbeid med Russland er avgjørende for å håndtere felles utfordringer i regionen. Avtalen mellom Norge og Russland om delelinjen i Barentshavet trådte i kraft 7. juni i år. Avtalen danner et godt grunnlag for framtidig samarbeid om ressursutnyttelsen i området. Det militære samarbeidet er i positiv utvikling og den maritime øvelsen Pomor gjennomføres for tredje gang i 2012.

Regjeringen vil legge til rette for at allierte styrker med jevne mellomrom øver og er til stede på norsk territorium og i våre nære områder. Regelmessig alliert aktivitet i nord er et bidrag til regional stabilitet og ikke et signal om tilspissede sikkerhetspolitiske forhold. Øvelse Cold Response gjennomføres i 2012 med deltakelse fra flere land.

Det operative tyngdepunktet til Forsvaret er nå i nordområdene, med fellesoperativt hovedkvarter i Bodø, kystvaktledelsen på Sortland og generalinspektøren for Hæren og hovedbase for de nye helikoptrene på Bardufoss.

Som del av oppfølgingen av ”Nye byggesteiner i nord” er det besluttet å bygge to nye stasjoner for grensevakten i Sør-Varanger. Forsvaret viderefører ellers sine oppgaver i nord knyttet til overvåking, suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og krisehåndtering. Innfasingen av nytt materiell fortsetter for en rekke avdelinger som er lokalisert i Nord-Norge. Sjøforsvaret øker sin samlede seilingsaktivitet i nordområdene.

Næring- og handelsdepartementet:
Regjeringen ønsker å styrke den næringsrelaterte satsingen på nordområdene i 2012. Dette omfatter oppfølging av nasjonal strategi for marin bioprospektering med totalt 25 millioner kroner, kompetanseprogram for maritim virksomhet i arktiske havområder med 1,5 millioner kroner og utvikling av reiselivsvirksomhet i nord med 17,1 millioner kroner. Videre foreslås bevilgningen til MAREANO-programmet økt med 36 millioner kroner for å kartlegge havbunnen i området vest for avgrensningslinjen mot Russland. Økningen foreslås fordelt likt mellom Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet.

Norsk Romsenter skal i 2012 ha særskilt oppmerksomhet på arbeid relatert til nordområdene, og det foreslås 103,5 millioner kroner til det satellittbaserte navigasjonsprogrammet Galileo. Videre foreslås det å videreføre bevilgningen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å innhente geofysiske og geologiske grunnlagsdata i de tre nordligste fylkene med 25 millioner kroner.

Det foreslås avsatt 30 millioner kroner til kunnskapsutvikling om virkninger av økt satsing på verdiskaping i Nordland og Troms. Tiltaket er en oppfølging av Meld. St.10 (2010-2011). Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og midlene vil bli fordelt mellom aktiviteter i regi av Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljødepartementet.

Se også Nordisk samarbeid.