Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorgsboliger og sykehjemsplasser - investeringstilskudd

Regjeringen foreslår at det skal kunne gis tilsagn om investeringstilskudd til ytterligere 1500 omsorgsboliger og sykehjemsplasser i 2012. Dette gir et økt bevilgningsbehov fordelt over de fire neste årene på anslagsvis om lag 1 200 millioner kroner, hvorav om lag 120 millioner kroner i 2012.

Ordningen med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ble innført i 2008. Formålet med tilskuddsordningen er å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. For perioden 2008-2015 er målsettingen å gi tilskudd til 12 000 enheter.

Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, samt fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgnstjenester i eksisterende omsorgsboliger. Tilskuddet kan også gis til bygging av korttidsplasser i sykehjem. Tilskuddet kan kun gis til kommunene og forvaltes av Husbanken.

Det kan i 2012 gis maksimalt 687 000 kroner i tilskudd per omsorgsbolig og maksimalt 916 000 kroner i tilskudd per sykehjemsplass.