Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorgsplan 2015

Omsorgsplan 2015 er Regjeringens handlingsplan for å møte framtidens omsorgsutfordringer. Omsorgsplanen har fire innsatsområder:

  • 12 000 nye omsorgsplasser
  • Demensplan 2015
  • 12 000 nye årsverk
  • Kompetanseløftet 2015

Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til 1 500 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Samlet tilsagnsramme for de nye plassene er 1,2 milliarder kroner.

Målsettingen i Demensplan 2015 er at kommunene i 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens. Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til et eget øremerket stimuleringstilskudd til kommunene for å etablere 2 300 dagaktivitetsplasser for personer med demens. Det vil sikre om lag 5000 flere personer med demens et dagaktivitetstilbud deler av uken.