Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pasientbehandling

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter får behandling. Kravet om reduksjon i ventetidene videreføres, og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet prioriteres. Samlet foreslås 1 408 millioner kroner mer til drift enn i saldert budsjett 2011, hvorav 55 millioner kroner bevilges over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett knyttet til kommunal medfinansiering. Denne veksten omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Beløpet fordeler seg med 1 367 millioner kroner til pasientbehandling, hvorav 260 millioner kroner til videreføring av høyere aktivitet enn forutsatt i saldert budsjett 2011, og 41 millioner kroner til nye nasjonale tjenester.

Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 prosent på nasjonalt nivå fra anslått aktivitetsnivå i 2011. Det er lagt til rette for en vekst på 6,5 prosent innenfor poliklinisk aktivitet som omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi.

På bakgrunn av en omfattende faglig gjennomgang og kriterier i ny forskrift, foreslår Regjeringen å opprette i alt 24 nye nasjonale tjenester i 2012, fordelt på 13 nye nasjonale behandlingstjenester, en flerregional behandlingstjeneste og 10 nasjonale kompetansetjenester.