Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon – fleksibelt uttak

Fra 1. januar 2011 ble det åpnet for å ta ut hel eller delvis alderspensjon fra fylte 62 år. Alderspensjonen kan kombineres med fortsatt arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes. Det gis pensjonsopptjening for arbeidsinntekt til og med fylte 75 år. Årlig pensjon blir høyere jo senere den tas ut.

Innføring av fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år har ført til en økning i antall alderspensjonister i 2011. Utgiftene til alderspensjon har økt betydelig blant annet som følge av dette. Utgiftene til alderspensjon over tid er imidlertid i mindre grad påvirket av fleksibel alderspensjon, siden tidlig uttak gir en lavere årlig pensjon for den enkelte.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet (Folketrygdens utgifter) og Prop. 1 S (2011–2012) Arbeidsdepartementet, kapittel 2670 Alderdom.

Se også Pensjonsreformen.