Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 31,8 milliarder kroner til samferdselsformål over statsbudsjettet for 2012. Det er en samlet vekst i utgiftene på 2,36 milliarder, eller 8 prosent, sammenliknet med saldert budsjett 2011.

Bevilgningene til veg- og jernbaneformål utgjør om lag 91 prosent av budsjettforslaget.

I budsjettforslaget utgjør utgiftene til vegformål om lag 16,3 milliarder kroner. Dette er om lag halvparten av det samlede bevilgningsforslaget under Samferdselsdepartementet. I tillegg er det ventet stilt til disposisjon om lag 5,6 milliarder kroner i bompenger til statlige vegprosjekter og om lag 3,6 milliarder kroner i bompenger til fylkesvegprosjekter.

I budsjettforslaget er utgiftene til jernbaneformål om lag 12,5 milliarder kroner, noe som utgjør om lag 40 prosent av forslaget til utgifter under Samferdselsdepartementet.

Regjeringen foreslår videre å bevilge om lag 3 milliarder kroner til blant annet forskning og utvikling, luftfartsformål, særskilte transporttiltak, posttjenester og telekommunikasjon.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet