Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samhandlingsreformen

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på om lag 740 millioner kroner til oppfølging av samhandlingsreformen i 2012. Dette er 150 millioner kroner mer enn i saldert budsjett 2011. Av denne økningen er 85 millioner kroner knyttet til utvikling av nasjonal kjernejournal. Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til nytt lovverk og stortingsmelding om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015). Målsettingene med samhandlingsreformen er tredelt:

  • Satse mer på å fremme helseforebygging for å redusere sykelighet og øke egenmestring
  • Gjøre tjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne
  • Bygge opp tilbud nær der folk bor når det er kostnadseffektivt og til det beste for pasientene

Nytt lovverk for kommuner og fylkeskommuner settes i verk fra 2012. I tillegg skal det innføres økonomiske virkemidler som skal gjøre det lønnsomt for kommuner og helseforetak å samarbeide. Dette gjelder innføring av kommunal medfinansiering, kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter og plikt for kommunene til å etablere døgntilbud for øyeblikklig hjelp.

Knyttet til dette foreslår Regjeringen å overføre om lag 5,6 milliarder kroner fra de regionale helseforetakene til kommunenes rammetilskudd på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, og om lag 130 millioner kroner til etablering av et nytt tilskudd til kommunene på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til oppretting av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. I tillegg forutsettes det at de regionale helseforetakene innenfor sine økonomiske rammer dekker resterende kostnader knyttet til etablering av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene, om lag 130 millioner kroner.

Norges forskningsråd har fått i oppdrag å planlegge en forskningsbasert evaluering av reformen. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til dette oppdraget i 2012.